👈 فروشگاه فایل 👉

بهینه‌سازی الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی پارامتریک با استفاده از الگوریتم‌های محلی و سراسری

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

امروزه مدیریت ریسک به همان اندازه کسب حداکثر بازده برای سرمایه‌گذاران مهم و حیاتی است؛ لذا بررسی الگوها و ابزار مدیریت ریسک برای سرمایه‌گذاران سودمند و قابل توجه است. این مطالعه به دنبال آن است تا با استفاده از دو روش الگوریتم بهینه‌سازی محلی و سراسری و با تکیه بر الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی، اوزان بهینه پورتفوی‌ها را با هدف حداقل کردن ریسک در سطوح مختلف بازده بیابد، مرزهای کارای آن را رسم کند و مورد مقایسه قرار دهد. برای این منظور، پس از آزمون نرمال بودن توزیع بازده شرکت‌های انتخاب‌شده، الگوهای برنامه‌ریزی غیرخطی پارامتریک برای هر سه الگوی مدیریت ریسک معرفی ‌شده و با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی "حداقل‌سازی محدودیت‌دار" نرم‌افزار Matlab، تابع بهینه‌سازی بر اساس روش گرادیان و الگوریتم شبیه‌سازی بازپخت مرزهای کارا رسم و مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که تفاوتی در استفاده از الگوهای مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی (در حالت پارامتریک) وجود ندارد، مرزهای کارای آنها بر روی یکدیگر قرار می‌گیرد، ضرایب بهینه پورتفوی یکسان است و در نتیجه نتایج مشابهی را ارائه می‌دهند. همچنین، توصیه می‌شود برای بهینه‌سازی الگوهای مدیریت ریسک از روش‌های سراسری در کنار روش‌های محلی جهت اطمینان بیشتر استفاده‌شده و در صورتی که هدف سرمایه‌گذار، بهینه‌سازی در حداقل زمان ممکن باشد، جهت دستیابی به اوزان بهینه از روش‌های محلی استفاده شود.

ادبیات تحقیق

مروری بر پیشینه تحقیق

پژوهش‌های داخلی

پژوهش‌های خارجی

مؤلفه‌های مدیریت ریسک

تعیین پرتفوی کارا و مرزهای کارا

آزمون نرمال بودن توزیع بازده شرکت‌های انتخاب‌شده

الگوهای مدیریت ریسک

الگوی مارکویتز

الگو و معیار "ارزش در معرض ریسک"

روش پارامتریک (واریانس-کوواریانس) محاسبه ارزش در معرض ریسک

نقاط قوت و ضعف الگوی ارزش در معرض ریسک

الگو و معیار "ارزش در معرض ریسک احتمالی"

روش پارامتریک (واریانس-کوواریانس) برای محاسبه ارزش در معرض ریسک احتمالی

ویژگی‌های ارزش در معرض ریسک احتمالی

نقاط قوت ارزش در معرض ریسک احتمالی

روش‌های بهینه‌سازی محلی و سراسری

جامعه و نمونه مورد تحقیق

اهداف و پرسش‌های تحقیق

الگو‌سازی و روش تحقیق

الگوریتم شبیه‌سازی بازپخت

متغیرهای الگوریتم شبیه‌سازی بازپخت

الگوریتم بهینه‌سازی با استفاده از تابع بهینه‌سازی غیرخطی جعبه ابزار Matlab

فرایند کلی مقایسه الگوها

طراحی الگوها برای مقایسه دو به دو الگوها

یافته‌ها و نتایج تحقیق

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روش های بیابان زدایی گزارش کار آزمایش ایجاد موج سینوسی و روابط سینوسی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فارسان گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک پایان نامه بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مباركه غاشیه