👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه سبک های مدیریتی مدیران و اثر بخشی آن در سازمان آموزش و پرورش

ارتباط با ما

... دانلود ...

در فصل اول ، مدیریت اثر بخش احتمالاً عامل در کشورهای توسعه یافته و مورد نیازترین عامل برای کشورمان درحال توسعه است .

هر سازمانی برای تحقق هدف یا هدف هایی به وجود می آید و تمامی کارکردها و وظایفی که برای نقش های مختلف در سازمان پیش بینی می شود به منظور تحقق همین هدف هاست .

در میان سازمان های اجتماعی مختلف ، مدرسه از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است و به جهت ماهیت فعالیت ها و اهداف آموزش و پرورش ، جامعه توجه و حساسیت خاصی نسبت به مدرسه و نحوه ی اداره آن نشان می دهد و همواره فعالیت ها و عملکرد مدرسه را تحت نظارت و ارزشیابی مستقیم قرار می دهد و در مورد آن قضاوت می کند . نظام آموزشی همواره به دنبال یافتن مناسب ترین ملاک گزینش مدیران مدارس و ارزشیابی از رفتار آنان بوده است تا از آن طریق با بکارگیری رهبران آموزشی واقعی بتوانند معلمان را در انجام هر چه بهتر خدمات آموزش و پرورش یاری دهند .

با این مقدمه محقق قصد دارد در این پژوهش عزت نفس و رابطه آن با اثر بخشی مدیران را مورد بررسی قرار دهد .

در فصل دوم ، انتخاب روش مدیریت از طرف خود مدیر با خواسته سازمان ، موقعیت زمانی ، شخصیت فرد مدیر و . . . بستگی دارد . هر اندازه دستور العمل های سازمان محدوده ای برای فرد مدیر ایجاد کند ، در واقع سبک مدیریت او قبلاً تعیین نموده است . در چنین حالتی فرد مدیر از اعمال نظر به کارگیری ابتکارات فردی به دور خواهد ماند . علاوه بر این ، هر آینه در امر مدیریت ، ملاک ها و موازین سازمان دخل و تصرف نمایید ، مکان دارد که موقعیت زمانی از نظر بحرانی بودن اوضاع جوی جامعه ای که مؤسسه در آن قرار دارد و موقعیت خاصی که در خود دستگاه حاکم است ، در تعیین روش های مدیریت دخالت تام نماید . ولی در هر دو مورد یا شده در نحوه ی استنتاج از پدیده های ناشی از خود سازمان یا موقیت زمانی آن ، شخصیت فردی مدیر، دخالت بسزایی دارد که نمی تواند در انتخاب راه اعمال مدیریت و به کارگیری امکانات مادی و بزودی نیروی انسانی سازمان بی تأثیر باشد .

با توجه بر آن چه مشروح افتاد می توان گفت ، مدیریت در هر صورت از روشی پیروی می کند که می توان اقسامی از آن ن ها را بازگو نمود و نتیجه گرفت .

در فصل سوم از پژوهش از روش تحقیق همیسگی استفاده شده که جامعه آماری آن نیز شامل کلیه مدیران و معلمان این شهرستان که 45 نفر را شامل می شود را تشکیل داده اند . در این فصل از تحقیق به طور تصادفی 10 مدرسه شهرستان انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است . پرسشنامه این پژوهش نیز بر حسب مقیاس عزت نفس آیزنک و پرسشنامه اثر بخشی مدیران است و روش تجزیه و تحلیل داده ها -روش های توصیفی ، داده های مربوط به عزت نفس و اثر بخشی مدیران از شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده شده است. نظر به اینکه مقیاس اندازه گیری فاصله ایست برای محاسبه شاخص مرکزی و شاخص پراکندگی ، انحراف معیارمحاسبه شده است.

در فصل چهارم برای بررسی و آزمون فرضیه ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی است .

در فصل پنجم هدف اصلی این تحقیق این است که نشان دهد آیا بین سبک مدیریتی و اثر بخشی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد و یا خیر . براین منظور با استفاده از آزمون سنجش آیزنک و پرسش نامه اثر بخشی مدیران بر روی تعدادی از مدیران اجرا شد و نتایج با استفاده از روش تحلیل توصیفی انجام شده است و به این نتیجه « بر اساس یافته های بدست آمده می توان نتیجه گرفت که بین سبک مدیریتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد » رسیده ایم .

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل بخشهای شهرستان رفسنجان تحقیق مسجد ساروتقی (اصفهان) گزارش کاراموزی بررسی ماشین های تراش تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان + نمودار درختی