👈 فروشگاه فایل 👉

سازمان جهانی کار

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه :

مقدمه ............................... 1

سازمان بین‌المللی کار در تاریخ اجتماعی....... 8

ساختار سازمان بین‌المللی کار (۴)....... 12

نگاهی به کنفرانس بین‌المللی کار...... 16

کمیسیون بررسی استانداردها................ 20

سابقه رژیم در کمیسیون بررسی استانداردها..... 21

گزارش کمیته متخصصین مبنای تصویب پارگراف ویژه. 22

سیاست رژیم در کنفرانس بین‌المللی کار........ 27

تشکل‌های کارگری رژیم از نگاه سازمان بین‌المللی کار.................................... 28

فریب تبلیغات رژیم را نخوریم............... 37

تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی...... 40

سابقه تشکیل شوراهای اسلامی کار............. 42

شوراهای اسلامی کار....................... 43

انجمن‌های اسلامی......................... 47

قرادادهای موقت......................... 52

گزارش کمیته متخصصین................. 53

نخستین کنفرانس های بین المللی درباره مسائل کار .................................... 66

کنفرانس برلن سال 1890 :............. 66

خط مشی کارگران در دوران جنگ :....... 67

موفقیت ها و مشکلات آغاز کار ......... 68

رابطه سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد: 70

ارگانهای سازمان بین المللی کار :.... 71

گفتار پایانی ....................... 73

منابع : ........................... 76

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کاربری اراضی شهرستان نائین شیپ فایل حوضه آبریز کویر مرکزی پاورپوینت آماده برای مبدلهای دیتا ADC طرح پیشنهادی کلید زنی نرم یک پایه فازی یکسوساز سه سطحی پروژه کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی