👈 فروشگاه فایل 👉

توسعه اقتصادی

ارتباط با ما

... دانلود ...

اصطلاح توسعه بصورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است.

واژه توسعه به معنای پیشرفت و به معنای خروج از لفاف است

خروج از لفاف یعنی خروج از جوامع سنتی به جوامع صنعتی

نكات مهم در توسعه عبارتند از :

1 ) مقوله ارزشی 2) چند جانبه و چند بعدی است 3) ارتباط نزدیكی با بهبود دارد

اهداف توسعه:

1* مایك تودارو : توسعه چند بعدی است و آنرا مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی مردم ، نهادهای مالی ، كاهش نابرابری و ریشه كن كردن فقر مطلق می داند .

2* برن اشتاین : تلاش برای ایجاد توسعه با بار ارزشی همراه است اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه فقر و بیماری كه از شایعترین و مهمترین دردهای بشری هستند از جمله اهداف توسعه به شمار می آید.

3* دادلی سیرز : توسعه جریانی چند بعدی تجلیل سازمان و جهت گیری متفاوت كل نظام اقتصادی ، اجتماعی عادت و عقاید مردم می داند.

4* پیتر دونالدسن : توسعه تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی گزینش ها و نهاده ها برای تحقق كامل هدفهای جامعه می داند و ادامه توسعه با آگاهی همگانی مردم از تغییرات و مشاركت صورت می گیرد.

5* میسرا : محقق هندی بر ابعاد فرهنگی تاكید دارد

6* گونار میردال : توسعه یعنی فرآیند دور شدن از توسعه نیافتگی یعنی رهایی از چنگال فقر با برنامه ریزی بهتر به منظور توسعه

7* بروگلفید : توسعه یعنی پیشرفت به سوی اهداف رفاهی ، توسعه باید نابرابری را كاهش داد.

انواع توسعه:

1* توسعه اجتماعی : اشكال متفاوت كنش متقابلی است كه در یك جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ می دهد و حوزه وسیعتری را در بر می گیرد

2* توسعه فرهنگی : دارای بار ارزشی بیشتری است و تاكید بیشتری بر نیازهای غیر مادی افراد جامعه دارد و در حوزه های ادراكی ، شناختی ، ارزشی و گرایشی انسانها و رفتار و كنش آنهاست تا حاصل فرآیند توسعه فرهنگی كنار گذاشتن خرده فرهنگهای نامناسب توسعه ای است

3* توسعه سیاسی : پس از جنگ جهانی دوم در ادیان توسعه طرح شده است تا كید بر كارایی حكومتها و جایگزینی الگوهای رفتاری نوین به الگوهای رفتاری سنتی توجه دارد مثلاً مشاركت مردم در حكومت

دولت پیشرفت داشته باشد ، گسترش جامعه مدنی در جامعه صورت می گیرد.

4* توسعه انسانی : توسعه انسانی به 3 شاخص كلیدی : طول عمر – سطح دانش – سطح معاش آبرومند بستگی دارد

تفاوت بین مفهوم رشد و توسعه : رشد جنبه كمی دارد ( رشد : بزرگ شدن ) توسعه جنبه كیفی دارد.

رشد اقتصادی: عبارت است از افزایش تولید خالص ملی یك كشور در یك دوره زمانی معین

تولید ناخالص ملی = درآمد ملی

توسعه اقتصادی: به معنای خروج از لفاف به معنای بهبود

ویژگی های مهم توسعه اقتصادی :

توسعه نیافتگی:

جریان تاریخی فرایند توسعه:

روشهای دستیابی به توسعه اقتصادی :

رسیدن به رشد اقتصادی :

آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه اقتصادی :

انواع آموزش و پرورش :

2 ویژگی مهم برای برنامه ریزی اقتصادی :

شرایط لازم برای كسب موفقیت برنامه ریزی اقتصادی :

انواع برنامه ریزی اقتصادی :

سیاست های متعدد مالی و پولی .

تكنولوژی و توسعه اقتصاد :

تكنولوژی و توسعه اقتصادی :

👇محصولات تصادفی👇

سیستم نگهداری و تعمیرات (نت ) تحقیق اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی پروژه ورد گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت هومهر پروژه کارآفرینی شرکت آجر ماشینی گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست