👈 فروشگاه فایل 👉

كارگران خارجی

ارتباط با ما

... دانلود ...

كارگران خارجی

- مفهوم كارگر خارجی

وقتی كه واژه كارگران مهاجر یا خارجی بكار برده می شود بدو پدیده اشاره می گردد كه به اندازه كافی با هم اختلاف دارند و در مورد ایالات متحده ، برابر گزارش آقای پ . هرزوگ بطور روشن از همدیگر مشخص اند .

گاه مهاجر Immigrant كسی است كه به كشور پذیرنده می آید تا برای مدت طولانی مستقر شود . او در طول زمان شهروندی رابدست خواهد آورد ، مانند مهاجرانی كه از اروپا آمدند و در جریان قرن نوزدهم جمعیت آمریكای شمالی را تشكیل دادند .

گاه مهاجر در كشور پذیرنده كاری را جستجو می كند كه در كشور خویش موفق به یافتن آن نمی شود . اما مقصودش این نیست كه در آنجا باقی بماند . او گهگاه به كشور خود میرود ویك روز هم بصورت قطعی بدان باز می گردد. این وضع مهاجرت فعلی مكزیكیها ( شیكانوها ) به ایالات متحده آمریكا است .

2- كشورهای مهاجر پذیر و كشورهای مهاجر فرست

3- كارگران مهاجر و استعمار زدائی

4- كارگران مهاجر و كارگران بومی

5- سیاست و حقوق

در سطح پائین یعنی سطح « آئین نامه ها و مقررات »

6- منابع حقوق

7- پذیرش و وضع مهاجر

در انگلستان دو مجموعه قانوی مجزا حكومت می كند .

9- مقام مسئول

10- رویه سازمانهای سندیكائی

الف - تعدد نظامها

11- آزادی رفت و آمد

12- نظام بعد از استعمار

13- نظام (( قواعد عمومی حقوقی )) ( حقوق عام یا مشترك )

14- پذیرش بدوی منظم

16- ضمانت اجراء ها

رویه مقامات عمومی چیست ؟

18- تمدید

19- خانواده كارگر مهاجر

قراردادهای دو جانبه می توانند این دوره را كم كنند .

20- كاركنان شركتهای خارجی

وضعیت مهاجر مستقر

21 – جدائی حقوق اجتماعی و حقوق عمومی

23- تساوی رفتار در شرایط كار

25- حق سندیكائی

26- مستمری های اجتماعی

👇محصولات تصادفی👇

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی آنالیز مبتنی بر احتمالات پایداری سیگنال كوچك در سیستم‌های قدرت بزرگ كه تحت تأثیرتزریق توان بادی قرار دارند استابیلایزر و فرایند های تثبیت مقیاس گرایش جنسیتی دانلودکارآموزی مرکزمخابرات مهدیه 60 ص