👈 فروشگاه فایل 👉

مقیاس سنجش وضعیت سلامت افراد

ارتباط با ما

... دانلود ...

این پرسشنامه در قالب36 سوالبه بررسی وضعیت سلامت افرادمی پردازد. اصل پرسشنامه به فارسی توسط منتظری و همکاران (2005) و زیر نظر موسسه بین المللی ارزیابی کیفیت زندگی و با استفاده از متدهای مرکز بین المللی ارزیابی کیفیت زندگی انجام گرفته است. سوالات این پرسشنامه 8 سازه اصلیدر رابطه با سلامت فردی را اندازه گیری می کنند که 4سازه سلامت فیزیکیو 4 سازهسلامت روانیرا اندازه گیری می کنند. بر این مبنا 36 سوال پرسشنامه، در قالب 8 سازه سازمان می یابند و هر سوال نمره ای بین 0 (پایین ترین نمره) تا 100 (بالاترین نمره) دارد که بر اساس پاسخ افراد به گزینه های سوالات، نمره ای به فرد اختصاص می یابد و از جمع بندی نمرات فرد به سوالات هر سازه، نمره فرد در رابطه با آن سازه به دست می آید.

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیروان و چرداول آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت گروه صنعتی بارز در سال 86 مطالعه موردی کاربرد TQM در کشورهای ژاپن، آمریکا،تایوان و ایران دانلود مقاله ترجمه شده حقایق در مورد گسب به همراه متن انگلیسی پرسشنامه دین داری