👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله با عنوان نفوذ پذیری معادل اتصالات Step-Lap هسته ترانسفورماتور: ملاحظات محاسباتی و تجربی

ارتباط با ما

... دانلود ...

نفوذ پذیری معادل اتصالات Step-Lap هسته ترانسفورماتور: ملاحظات محاسباتی و تجربی

این مقاله یک روش محاسباتی کارآمد برای ایجاد ویژگی های معادل اتصالات مغناطیسی هسته های ترانسفورماتور، با تاکید ویژه بر طراحی step-lap را توسعه داده است. با معرفی یک ماده معادل، این روش اجازه می دهد تا ساختار سه بعدی واقعی از ورق های دارای روکش نازک به طور محاسباتی به عنوان یک مشکل دو بعدی حل می شود و تجزیه و تحلیل مقایسه ای طرح ها را ممکن می سازد. ویژگی های مواد معادل با به حداقل رساندن انرژی مغناطیسی سیستم ایجاد می شود. به منظور بررسی روش پیشنهادی، یک سری آزمایش انجام گرفته است. اول، ویژگی های ناهمسانگرد step-lap محرز شد، و پس از آن اجزای فضای چگالی شار در موقعیت مشخص شده اندازه گیری شد. این موضوع، تجزیه و تحلیل دقیق توزیع شار در منطقه فعال step-lap، به ویژه مسیری که در آن شار بین ورقه نزدیک به محل فاصله هوایی عبور می کند را ممکن می سازد. تقویت ارتباط بین مدل 2بعدی همگن و آزمایش مشاهده شده است.

اصطلاحات کلیدی: ورقه های ناهمسانگرد، ویژگی های مغناطیسی معادل، اندازه گیری مغناطیسی، اتصالات step-lap .

The paper develops an efficient computational method for establishing equivalent characteristics of magnetic joints of transformer

cores with special emphasis on step-lap design. By introducing an equivalent material the method allows the real three-dimensional

structure of the laminated thin sheets to be treated computationally as a two-dimensional problem and enables comparative analysis of

designs. The characteristics of the equivalent material are established by minimizing the magnetic energy of the system. To verify the

proposed approach a series of experiments have been conducted. First the anisotropic characteristics of the step-lap were established

and then space components of the flux density at specified positions measured. This enabled detailed analysis of the flux distribution

in the step-lap region in particular the way in which the flux travels between the laminations close to the air-gap steps. Encouraging

correlation between the homogenized 2-D model and experiment has been observed.

Index Terms—Anisotropic laminations equivalent magnetic characteristics magnetic measurements step-lap joints.

👇محصولات تصادفی👇

نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات ترجمه مقاله مقایسه جریان های نقدی رایگان مدیریت سود دانلود پاورپوینت باغ شاهزاده ولی کرمان پروژه ناب بررسی احتیاجات روحی کارگر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی