👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی برق در مورد نصب آسانسور

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاریخچه‌ آسانسور:

آدمی‌ همواره‌ كوشیده‌ است‌ برخی‌ شیوه‌های‌ ساده‌ برای‌ بلندكردن‌ خود و موادمورد استعمال‌ و بازخود را بالا ببرد. یكی‌ از نخستین‌ آسان‌ اختراع‌ آن‌ ثبت‌ شده‌ به‌ وسیله‌ریاضیدان‌ پرآوازه‌. ارشمیدس‌ در حدود 253 ق .م‌. بود. آسانسور وی‌ یك‌ بلندكن‌ دستی‌بود كه‌ برای‌ حمل‌ یك‌ شده‌ بود. در مصر باستان‌ احتمالاً نمونه‌ای‌ از نیروی‌ بلندكردن‌ به‌وسیله‌ بردگان‌ برای‌ ساختمان‌ اهرام‌ استفاده‌ می‌كردند.

آورده‌اند كه‌ چنگیزخان‌ مغول‌ برای‌ رفتن‌ به‌ طبقات‌ بالای‌ یك‌ ساختمان‌ از آسانسوراستفاده‌ می‌كرد اما این‌ آسانسور را نیروی‌ بردگان‌ و اسیران‌ می‌برد. اما تا زمانی‌ كه‌ آدمی‌ساختمان‌های‌ خیلی‌ بلند نساخته‌ بود نیازی‌ به‌ آسانسور نداشت‌ و از وقتی‌ آسانسورموردنیاز احساس‌ گشت‌ ایجاد بناهای‌ بلند آغاز گردید.

بعدها به‌ فكر ساختن‌ آسانسوری‌ افتادند كه‌ با نیروی‌ باد، آب‌، برق و غیره‌ كار كند وسرانجام‌ در سال‌ 1850 آسانسور آبی‌ با هیدرو ساختمان‌های‌ سه‌، چهار طبقه‌ ساخته‌ شد.در این‌ روزگار آسانسورهای‌ زمختی‌ برای‌ حمل‌ بار ساخته‌ و به‌ كار مشغول‌ شد. این‌آسانسورها نمی‌توانست‌ بالا ببرد، علاوه‌ بر این‌ خیلی‌ كند بالا می‌رفت‌. نخست‌ این‌آسانسورها با موتورهای‌ بخار و بعدها با موتورهای‌ هیدرولیك‌ به‌ كار موتورهای‌نخستین‌ هیدرولیك‌ یك‌ Plunger (ستون‌ فولادی‌) به‌ كار می‌رفت‌. دستگاه‌ پایین‌ و بالا باستون‌ فولادی‌ پایین‌تر از آسانسور قرار می‌گرفت‌ تلمبه‌ فشار آب‌ را با فشار به‌ دستگاه‌پایین‌ فرو برنده‌ داخل‌ یك‌ سیلندر عمودی‌ می‌كرد. افزایش‌ فشار روی‌ دستگاه‌ پایین‌ وفروبرنده‌ آسان‌ می‌كندو بالا می‌برد.

فشار حقیقی‌ موردنیاز در این‌ آسانسور را به‌ پایین‌ بردن‌ تأمین‌ می‌كند. در این‌آسانسور همچنین‌ یك‌ سیستم‌ دستگاه‌ وزنه‌ تعادل‌ كه‌ مانع‌ وزنه‌ داخلی‌ آسانسور ومحموله‌ آن‌ می‌شود، دارد. دستگاه‌ فروبرنده‌ Plunger به‌ طور عملی‌ برای‌ ساختمان‌های‌بلند مناسب‌ نبود زیرا نیاز به‌ زیادی‌ داشت‌. بعدها به‌ بكاربردن‌ یك‌ ریسمان‌ گیردهنده‌آسانسور هیدرولیكی‌ با تعداد زیادی‌ قرقره‌ تكامل‌ وتوسعه‌ یافت‌.

در 1853 الیشا گرویس‌ از اوتیس‌ از مردم‌ نیویورك‌، نخستین‌ دستگاه‌ بلندكننده‌ یابالابر با یك‌ نوع‌ ایمنی‌ خودكار برای‌ نگهداری‌ سكوی‌ آسانسور (اگر ریسمان‌ بالابر پاره‌شود) اختراع‌ كرد.

آسانسور Elevator

آسانسور دستگاهی‌ است‌ كه‌ مردم‌ و بار را به‌ طبقات‌ بالای‌ یك‌ ساختمان‌ می‌رساند.یك‌ اتومبیل‌ یا جعبه‌ و یا بسته‌ باری‌ را نیز بالا و پایین‌ می‌برد. آسانسور با گسترش‌ وارتفاع‌ آسمان‌ خراش‌های‌ مدرن‌ امكانپذیر ساخته‌ است‌. پیش‌ از اختراع‌ آسانسور مردم‌مجبور بودند طبقات‌ متعدد ساختمان‌ بلند را پیاده‌ بالا و پایین‌ بروند. برخی‌ از اشخاص‌آسانسور را در خانه‌های‌ خود نصب‌ كرده‌اند، مخصوصاً اگر یك‌ شخص‌ علیل‌ و ناتوان‌ درآنجا زندگی‌ كند.

یك‌ آسانسور مسافربر چطور كار می‌كند؟

یك‌ آسانسور حمل‌ مسافر در حدود 2300 كیلوگرم‌ وزن‌ دارد. این‌ آسانسور حدود1600 كیلو را حمل‌ می‌كند. در یك‌ ساختمان‌ بلند، آسانسور، موردنیاز را بالا و پایین‌می‌بردكه‌ وزنش‌ 1400 كیلو یا بیشتر می‌باشد.

كنترل‌ها

برخی‌ از آسانسورها به‌ وسیله‌ اپراتورهائی‌ كه‌ در داخل‌ آسانسور سوار هستندكنترل‌ می‌شوند. سوئیچ‌ موتوری‌ كه‌ استارت‌ حركت‌ و توقف‌ می‌زند به‌ جعبه‌ بلند می‌كند،آسانسور پایین‌ می‌رود و یا می‌ایستد.

انواع‌ جدیدتر آسانسور به‌ طور خودكار، كار می‌كند و نیازی‌ به‌ اپراتور نیست‌. این‌گونه‌ آسانسورها به‌ طور وسیع‌ و گسترده‌ای‌ در ساختمان‌های‌ آسما خراش‌ها كاربردیافته‌ است‌.

مسافران‌ دكمه‌ بیرون‌ آسانسور را فشار می‌دهند تا آسانسور را به‌ طبقه‌ دلخواه‌،مثلاً همكف‌ بیاورد. در این‌ هنگام‌ درها به‌ طور خودكار باز می‌مانند. هنگامی‌ است‌ كه‌آسانسور به‌ آن‌ طبقه‌ برسد، مسافر كه‌ در درون‌ اتاقك‌ است‌، درها به‌ طور خودكار بازمی‌شود واین‌ هنگامی‌ است‌ كه‌ آسانسور

نگاهی‌ گذرا بر مخترعان‌ آسانسور

از نخستین‌ آسانسورها كه‌ اختراع‌ آن‌ ثبت‌ شده‌ به‌ وسیله‌ ریاضیدان‌ پرآوازه‌،ارشمیدس‌ در حدود 253 ق .م‌. بود. آسانسور وی‌ یك‌ بلندكن‌ دستی‌ بود كه‌ برای‌ حمل‌ یك‌مسافر طراحی‌ شده‌ بود. در مصر باستان‌ احتمالاً نمونه‌ای‌ از نیروی‌ بلندكردن‌ به‌ وسیله‌بردگان‌ برای‌ ساختمان‌ اهرام‌ استفاده‌ می‌كردند.

آورده‌اند كه‌ چنگیزخان‌ مغول‌ برای‌ رفتن‌ به‌ طبقات‌ بالای‌ یك‌ ساختمان‌ از آسانسوراسیرخچه‌ آسانسور آدمی‌ همواره‌ كوشیده‌ است‌ برخی‌ شیوه‌های‌ ساده‌ برای‌ بلندكردن‌خود و مواد متفاده‌ می‌كرد اما این‌ آسانسور را نیروی‌ بردگان‌ و اسیران‌ بالا و پایین‌می‌برد. اما تا زمانی‌ كه‌ آدمی‌ ساختمان‌های‌ خیلی‌ بلند نساخته‌ بود نیازی‌ به‌ آسانسورنداشت‌ و از وقتی‌ آسانسور موردنیاز احساس‌ گشت‌ كه‌ كار ایجاد بناهای‌ بلند آغاز گردید.

بعدها به‌ فكر ساختن‌ آسانسوری‌ افتادند كه‌ با نیروی‌ باد، آب‌، برق وغیره‌ كار كند وسرانجام‌ در سال‌ 1850 آسانسور آبی‌ یا هیدرولیكی‌ برای‌ ساختمانهای‌ سه‌، چهار طبقه‌ساخته‌ شد. در این‌ روزگار آسانسورهای‌ زمختی‌ برای‌ حمل‌ بار ساخته‌ و به‌ كار مشغول‌شد. این‌ آسانسورها باز پر وزنی‌ را نمی‌توانست‌ بالا ببرد، علاوه‌ بر این‌ خیلی‌ كند بالامی‌رفت‌. نخست‌ این‌ آسانسورها با موتورهای‌ بخار و بعدها با موتورهای‌ هیدرولیك‌ به‌كار می‌رفت‌. موتورهای‌ نخستین‌ هیدرولیك‌ یك‌ plunger (ستون‌ فولادی‌) به‌ كار می‌رفت‌.دستگاه‌ پایین‌ و بالا با ستون‌ فولادی‌ پایین‌تر از آسانسور قرار می‌گرفت‌. یك‌ تلمبه‌ فشارآب‌ را با فشار به‌ دستگاه‌ پایین‌ فرو برنده‌ داخل‌ یك‌ سیلندر عمودی‌ می‌كرد. افزایش‌ فشارروی‌ دستگاه‌ پایین‌ و فروبرنده‌ آسانسور را بلند می‌كند و بالا می‌برد.

فشار حقیقی‌ موردنیاز در این‌ آسانسور را به‌ پایین‌ بردن‌ تأمین‌ می‌كند. در این‌آسانسور همچنین‌ یك‌ سیستم‌ دستگاه‌ وزنه‌ تعادل‌ كه‌ مانع‌ بلندشدن‌ وزنه‌ داخلی‌آسانسور و محموله‌ آن‌ می‌شود، دارد. دستگاه‌ فروبرنده‌ Plunger به‌ طور عملی‌ برای‌ساختمان‌های‌ بلند مناسب‌ نبود زیرا نیاز به‌ یك‌ گودی‌ زیادی‌ داشت‌. بعدها با به‌ كار بردن‌یك‌ ریسمان‌ گیردهنده‌ آسانسور هیدرولیكی‌ با تعداد زیادی‌ قرقره‌ تكامل‌ و توسعه‌ یافت‌.

تاریخچه‌ محل‌ كارآموزی‌

آسانسور Elevator

تاریخچه‌ آسانسور:

آسانسور Elevator

یك‌ آسانسور مسافربر چطور كار می‌كند؟

كنترل‌ها

نگاهی‌ گذرا بر مخترعان‌ آسانسور

آسانسور Elevator

یك‌ آسانسور مسافربر چطور كار می‌كند؟

كنترل‌ها

ماشین‌ آلات‌

جنبه‌ها و كیفیت‌های‌ ایمنی‌

آسانسور سیلو

آسانسور از كجا می‌فهمد كه‌ چه‌ وقت‌ باید توقف‌ كند؟

آسانسور

آسانسور حمل‌ بار و مسافر

آسانسور خدماتی‌

آسانسور خودرو بر ساختمان‌های‌ خصوصی‌

ریل‌ راهنما

تعریف‌ سیستم‌ مكانیكی‌ و قطعات‌ مربوطه‌

ج‌) سیستم‌ ایمنی‌

چ‌) ضربه‌ گیرها

ح‌) تجهیزات‌ الكتریكی‌

خ‌) سیستم‌ كنترلی‌

موتور و گیربكس‌ بالابر

ترمزها

سیستم‌ تعلیق‌ كابین‌ و مكانیزم‌ تعادل‌

وزنه‌ تعادل‌

هدایت‌ كابین‌

مقررات‌ ایمنی‌ ریل‌های‌ راهنما

انواع‌ كفشك‌ راهنما

گاورنر سرعت‌ غیرمجاز

سیستم‌ ایمنی‌ (پاراشوت‌)

ضربه‌گیرها:

مشخصات‌

دو نوع‌ كلی‌ از ضربه‌گیرها وجود دارد:

ضربه‌گیر پلی‌ اورتان‌ (جمع‌ كننده‌ انرژی‌)

ضربه‌گیر فنی‌ (جمع‌ كننده‌ انرژی‌)

ضربه‌ گیر روغنی‌ (هیدرولیك‌) (مستهلك‌ كننده‌ انرژی‌)

مقررات‌ ایمنی‌ سیم‌ بكسل‌ها و ایمنی‌های‌ مكانیكی‌

درها و سردرها

مشخصات‌ انواع‌ دربها

درهای‌ لولایی‌

درهای‌ كشویی‌ افقی‌

استانداردسازی‌ آسانسور

كلیات‌

مراحل‌ طراحی‌ و اطلاعات‌ ساخت‌ آسانسور از آماده‌ سازی‌چاهك‌ تا بتون‌ ریزی‌

مرحله‌ 1) آماده‌ سازی‌ كف‌ چاله‌ آسانسور:

مرحله‌ 2) تهیه‌ نقشه‌:

مرحله‌ 3) بتون‌ ریزی‌ كف‌ چاهك‌:

مرحله‌ 4) عملیات‌ آهن‌ كشی‌ (سازه‌ فلزی‌) چاهك‌ آسانسور:

توضیح‌:

مرحله‌ 6) ایجاد موتورخانه‌:

مرحله‌ 7) دورچینی‌ درب‌ طبقات‌:

مرحله‌ 8) اجرای‌ كابل‌كشی‌ و نصب‌ تابلو برق سه‌ فاز:

مرحله‌ 9) بتون‌ریزی‌ سقف‌ چاهك‌:

نكته‌ مهم‌: رعایت‌ موارد ایمنی‌:

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تاریخ صنایع چایكاری و چایسازی دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا پروژه مودم‌ها کاملترین پروژه بررسی سخت افزارهای کامپیوتری دانلودکارآموزی بیمه آسیا