👈 فروشگاه فایل 👉

فرایند یکپارچه رشنال (RUP)

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

مقدمه : 1

RUP چیست؟. 1

Rational Unified Process :RUP. 2

چرا می‌گوییم یكپارچه: 2

منظور از Process چیست؟. 3

توسعه تكراری نرم‌افزار: 5

مدیریت نیازها: 6

استفاده از معماری مبتنی بر مؤلفه: 6

بازبینی كیفیت نرم‌افزار: 7

ساختار RUP. 7

انطباق با RUP. 8

خصوصیتهای RUP : 10

Workflow : 12

اهداف فازهای RUP : 12

جریانهای کاری RUP : 15

1-جریان کاری مدلسازی فعالیتهای کسب و کار 16

2-جریان کاری مدیریت خواسته ها 18

3-جریان کاری تحلیل و طراحی.. 20

4-جریان کاری پیاده سازی.. 22

5- جریان کاری آزمون.. 24

6-جریان کاری استقرار (Deployment) 26

7-جریان کاری مدیریت تحقیق 28

8-جریان کاری مدیریت پیکربندی و تغییرات.. 29

9-جریان کاری آماده سازی محیط.. 31

مفهوم تکرار : 31

مفهوم معماری : 32

تعریف خواسته های نرم افزاری در RUP : 35

به کار گیری مدیریت خواسته ها : 36

معرفی چارچوب : 38

رویکرد در چارچوب بعنوان کتابخانه : 39

رویکرد چارچوب بعنوان قالب : 39

چارچوب فرآیند RUP : 39

الگوها 39

تعریف الگوی فرآیند : 40

سرعت عمل با RUP. 40

کیفیت : 41

ابعاد مختلف كیفیت... 42

مدیریت كیفیت در RUP. 42

اهداف مربوط به آگاهی: 43

اهداف مربوط به تغییر: 44

منابع. 45

👇محصولات تصادفی👇

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت کالسیمین در سال 85 پایان نامه سیستم حسابداری بهای تمام شده شرکت کارتن بررسی عوامل جمعیتی مؤثر بر تحولات بازار کار فایل فلش Smart S5201 (رام Smart S5201 )مخصوص فلش تولز پاورپوینت نقد و بررسی چارچوبهای نظری و فلسفی نظریه عمومی سیستم ها و سایبرنتیک