👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکهای ایرانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شاخص های آن با عملکرد مالی بانکهای ایرانی در سال 1391 می‌باشد متغیر وابسته عملکرد مالی شرکت می باشد که با نرخ بازده داراییها(ROA)سنجیده می شود متغیرهای مستقل نیز شامل مسئله نمایندگی ، ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت ،شفافیت و کیفیت اطلاعات ، رعایت حقوق سپرده گذاران ، سهامداران و رفتار عادل...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی بررسی امور مالی شرکت ها و بانک ها پروژه پروپوزال شبیه سازی تغییرات ارتفاع پتوی لجن در راکتور UASB در شرایط مختلف راهبری رشته عمران سرمایه اجتماعی بررسی عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد بررسی عوامل مؤثربرمطالبات معوق بانك