👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله احترام گزاردن

ارتباط با ما

... دانلود ...

احترام گزاردن

چرا افراد کار می کنند؟ نظریه اقتصادی به طور کلی، و مدل های اصولی به طور خاص، بر نقش مشوق های مادی تاکید می کنند. فرضیات استاندارد آن است که افراد به سختی کار می کنند و برای جبران این تلاش ها، به پاداشهای پولی نیاز دارند. با این حال، مطالعات دیگر به مدل های اقتصادی استانداردی اشاره می کنند. بسیاری از متخصصان آکادمیک سالها کار کرده اند و رویکردهایی در خصوص بازنشستگی بیان کرده اند که باز هم مشوق های مالی در آن بین غایب هستند.

ما بحث می کنیم که با اینکه اقتصاد دان ها تمرکز درستی روی مشوق ها دارند ، به غلط تاکید زیادی روی مشوق های مادی می کنند. در حالیکه کارکنان پاداش های مادی بدست می آورند، می خواهند بدانند که دیگران درباره آنها چه فکر ی می کنند.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی ماهیت وآثار حقوقی امضاهای الکترونیکی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان الیگودرز پاورپوینت سیستم عامل فدورا پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در یك سازمان بازرگانی و تولیدی(فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی) دانلود پاورپوینت کامل استاندارد های اتاق عمل