👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی مقاومت به خشكی یونجه های گرمسیری

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده :

به منظور ارزیابی مقاومت به خشكی یونجه های گرمسیری هفت رقم یونجه شامل یونجه یزدی بومی ، یونجه یزدی سلكسیون شده ، ‌بغدادی ، مساسرسا ، بمی ، سنتتیك و نیك شهری در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی در چهار تكرار بصورت دو آزمایش جداگانه طی دو سال مورد بررسی قرار گرفتند . در آزمایش اول دور آبیاری 6 روز و در آزمایش دوم دور آبیاری 9 روز اعمال گردید . نتایج تجزیه مركب دو ساله عملكرد علوفه خشك در هر دو آزمایش نشان داد كه ارقام یونجه نیك شهری و بغدادی عملكرد كمتری داشته و از ادامه آزمایش حذف گردیدند . در سال سوم 5 رقم یونجه انتخابی در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات مورد مقایسه قرار گرفتند .دور آبیاری 9 و 12 روز به عنوان فاكتور اصلی در كرتهای اصلی قرار گرفت و ارقام یونجه در كرتهای فرعی قرار داشتند و آزمایش در چهار تكرار انجام شد . علوفه خشك حاصل از چین های مختلف در مجموع به عنوان عملكرد علوفه خشك هر واحد آزمایشی منظور و تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها انجام شد و نتایج نشان داد كه با افزایش دور آبیاری از 9 روز به 12 روز عملكرد علوفه خشك كاهش می‌یابد و ارقام نیز واكنش متفاوتی نشان دادند و بطور كلی رقم مساسرسا با عملكرد علوفه خشك 37/18 تن در هكتار برتر از سایر ارقام بوده است. اثرات متقابل نیز نشان داد كه در دور آبیاری 12 روز رقم یونجه یزدی بومی به خشكی مقاومتر است و با عملكرد 93/14 تن در هكتار علوفه خشك نسبت به سایر ارقام در شرایط خشكی عملكرد بیشتری داشته است .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزشی آشنایی با پروتکل FTP مقاله آموزشی بررسی سیستم بانکداری بدون ربا در ایران نکته به نکته حقوق مدنی تحقیق در مورد بحران طلاق شبکه های بی سیم