👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی برنامه ریزی شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی برنامه ریزی شهری دارای 140صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

پیشگفتار ...................................

مقدمه ......................................

بررسی قطعه زمین مسكونی (یاخته)..............

تأثیر عوامل كلان بر قطعه بندی زمین: .........

تناسب اجتماعی

1- الگوی سكونت............................

2- جمعیت .................................

3- خانوار ................................

4- اقشار اجتماعی .........................

5- گرایشهای سكونت.........................

6- وجوه شرعی .............................

7- واحد همسایگی...........................

تناسب اقتصادی

1- اقتصاد ساختمان.........................

2- گروههای درآمدی.........................

3- قیمت زمین..............................

4- هزینه های تأسیسات شهری ................

5- اقتصاد شهری ...........................

اقلیمی ..................................

كالبدی ..................................

1- قواعد و مقررات ........................

2- مشخصات زمین............................

3- قطعه بندی مناسب زمین ..................

3-1- حركت افقی ...........................

3-2- حركت عمودی ..........................

جمعبندی

1- عوامل تأثیر گذار و تأثیر پذیر .........

2- ارتباط یاخته با عوامل كلان مؤثر بر نظام قطعه بندی

3- تراكم ساختمانی ........................

4- مشخصات قطعات زمین .....................

5- تراكم شهری ............................

6- توضیحات مربوط به جدول 2-5 .............

7- روش اجرائی قطعه بندی ..................

8- بلند مرتبه سازی .......................

منابع

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله تکنولوژی CMOS-نانو وایر-سیلیکون با ولتاژ قابل تنظیم و نابسته به عامل ناخالصی برای کاربردهای منطقی قابل تنظیم مجدد کار آموزی آبیاری مغان چراغ های خیابانی پروژه شبیه ­سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF) جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی