👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهرهوری در سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهرهوری در سازمان

روش نمره گذاری در پرسشنامه مذکور بدین صورت است که:

باشد، احتمالاً شما در سازمانی به کار مشغول هستید که بهرهوری در ان مطلوب » 21 تا 31 « الف( اگر مجموع نمرههای بین

است.

باشد، احتمالاً شما در سازمانی مشغول هستید که بهره وری در آن قابل توجه نیست. » 11 تا 21 « ب( اگر مجموع نمرهها بین

باشد، احتمالاً شما در سازمانی مشغول هستیدکه بهره وری در ان در حد ناچیز است و اگر » 5 تا 11 « ج( اگر مجموع نمرهها بین

تجدید حیات پیدا نکند، به زودی با بحران مواجه خواهد شد.

روایی و پایایی

در تحقیق شریفی ) 1391 ( جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین

تعدادی از مدیران و کارشناسان )لیسانس و فوق لیسانس به بالا( توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست

آمده، پرسشنامه در نمونه آماری پژوهش )سازمانها و شرکتهای دولتی( توزیع شد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد.

معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از ) صفر ) 1 به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک ) 1+( به معنای

پایائی کامل قرار میگیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه

بیشتر 1 می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله عوامل فاکتورهای خطر رابطه ی شراکت بین ویراستاران منبع باز ERP و شرکتهای خدماتی IT ترجمه مقاله بیماری پسوریازیس (بیماری التهابی مزمن پوست)؛ درمان نوین بیماری پیچیده گزارش کارآموزی در شرکت ابتکار صنعت مبتکران پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم پاورپوینت الگوریتم های ترسیم خط