👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه بهره ورری ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (1983)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه بهره ورری ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (1983)

پرسشنامه بهره ورری ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (1983) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و دارای ﻫﻔﺖ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ، درك و شناخت شغل ، حمایت سازمانی، انگیزش ، بازخورد ، اﻋﺘﺒﺎر و سازگاری اﺳﺖ. این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺷﺎﻣﻞ 26 سوال اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ( 5= ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، 4 = زﻳﺎد، 3= ﺗﺎ ﺣﺪی، 2= ﻛﻢ، 1= ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ) اﻣﺘﻴﺎزﮔﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ.

سوالهای هر خرده مقیاس عبارتند از :

توانایی : سوالهای 1 - 2 - 3

درك و شناخت شغل: 4 - 5 – 6- 7

حمایت سازمانی : 8- 9- 10- 11

انگیزش : 12- 13 – 14- 15

بازخورد : 16- 17- 18- 19

اعتبار: 20- 21- 22- 23

سازگاری : 24- 25- 26

شعبانی بهار و صفایی (1389) در بررسی این پرسشنامه ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن را از طریق آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ مورد بررسی قرار داده و میزان آن را 86/0 بدست آورده اند كه نشان از پایایی مناسبی برای این پرسشنامه است. همچنین رواﻳﻲ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و اﺳﺘﺎدان ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه است. در این پژوهش اعتبار بدست آمده برای این پرسشنامه بر اساس آلفای كرونباخ 83/0 است.

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اندیمشک شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هندیجان تست بیش فعالی کودکان (مقیاس نمره گذاری معلم) گزارش کارآموزی بررسی سیستم KTDSS (مركز تلفن شهید منتظری) گزارش کاراموزی چاپ و تولید پلاستیک