👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه

این پرسشنامه را یی یسن چن[1] در سال 2004 ساخت و خود پنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی موردسنجش قرارداد. این پرسشنامه از نوع خود گزارشی است که شامل 15 عبارت بوده و پاسخ‌ها به‌صورت مقیاس لیکرتی چهارگزینه‌ای از کاملاً موافق (4 نمره) تا کاملاً مخالف (1 نمره) نمره‌گذاری شده است و نمره‌گذاری همه عبارات به‌صورت مستقیم است. ضریب پایایی این آزمون از طریق همسانی درونی برای سه زیر مقیاس به ترتیب 75/0، 82/0 و 82/0 است. اعتبار این پرسشنامه از طریق همبسته کردن آن با نمره‌های خرده مقیاس عزت‌نفس تحصیلی (آموزشگاهی) و پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت برابر 53/0 به دست آمد(کوپر اسمیت،1967؛ به نقل از بیابانگرد، 1390). پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر 677/0 محاسبه شده است.

[1].Yi- Hsin Chen

👇محصولات تصادفی👇

عنوان كارآموزی: شركت بهره برداری و زهكشی مغان آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت گروه صنعتی بارز در سال 86 پروژه معماری معاصر بررسی آثار کامران دیبا طرح توجیهی مرغ گوشتی 30000 قطعه ای پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد