👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقیاس باورهای مرتبط با مواد

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقیاس باورهای مرتبط با مواد

این پرسشنامه، مقیاسی خود سنجی است كه توسط رایت و بك[1] (1993) ساخته شده و باورهای مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، می‌سنجد و شامل عبارت‌هایی درباره پیامدهای مثبت و منفی مصرف مواد است، عبارت‌های مثبت، شامل مواردی است که اثرات مواد بر افزایش خلق و خو دارد و عبارت‌های منفی به اثرات مواد و این که اثرات قابل اغماض می‌باشند یا خیر اشاره دارد و دارای 20 گویه است. پاسخ­دهی در طیف لیكرت 7 درجه‌ای (از كاملاً مخالفم تا كاملاً موافقم) است، روایی و اعتبار مناسبی را بك و همكاران (1993) برای این پرسشنامه گزارش كرده‌اند. در ایران، رحمانیان و همكاران (1384) همسانی درونی این پرسشنامه را 82/0 گزارش دادند. محمدخانی (1390) نیز با استفاده از روش آلفای كرونباخ اعتبار آن­را 87/0 گزارش كردند.

[1] Beck & Wright

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سموم مواد غذایی دانلود پاورپوینت اقلیم گرم و خشک مبانی نظری ­جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین­المللی جهانی و منطقه­ای دانلودکارآموزی بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM در گروه خودرو سازی بهمن 107 ص ترجمه بررسی اجمالی در مورد زنجیره تأمین دارویی: قدم بعدی به سمت روش تولیدی درست