👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرك تها

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرك تها

به صورت ورد وقابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده ............................................................................................................................................... 1

فصل اول: كلیات

-1-1 مقدمه ....................................................................................................................................... 1

-1-2 اهمیت موضوع .......................................................................................................................... 3

-1-3 بیان مسئله تحق یق ....................................................................................................................... 5

-1-4 هدف تحق یق ............................................................................................................................. 6

-1-5 فرضیات تحقی ق ......................................................................................................................... 6

-1-6 قلمرو تحق یق .............................................................................................................................. 7

-1-7 روش تحق یق .............................................................................................................................. 7

-1-8 محدود یتها ی تحق یق ................................................................................................................... 8

-1-9 پیش ینه ی تحقی ق و منابع علم ی ..................................................................................................... 9

-1-10 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصص ی تحق یق ......................................................................... 9

-1-11 ساختار تحق ی ق ....................................................................................................................... 10

فصل دوم: مبانی و مفاهیم اساسی

-2-1 مقدمه ..................................................................................................................................... 12

-2-2 نیاز به واحد اندازه گیر ی ثابت................................................................................................. 14

-2-3 فرض واحد اندازه گیر ی.......................................................................................................... 15

-2-4 ماهیت تغ ییر در قیمتها .............................................................................................................. 17

2-4-1 تغییرات عمومی در قیمتها ................................................................................................. 17

-2-4-2 تغییرات خاص در قی متها ................................................................................................. 18

2-4-3 تغییرات نسبی در قی متها .................................................................................................... 20

-2-5 تأثیر تغیی ر سطح قیمت بر ویژگیهای كی فی اطلاعات حسابدار ی ................................................. 21

-2-6 تورم ...................................................................................................................................... 23

-2-7 سود....................................................................................................................................... 24

-2-8 سطح عمومی قیمتها ................................................................................................................. 25

-2-9 حساب سود – واقعی یا صوری................................................................................................ 27

-2-10 دو شیوه برای حسابداری تورمی............................................................................................. 29

-2-11 شاخص ق یمتها ....................................................................................................................... 30

-2-11-1 تعریف پارامترها ........................................................................................................... 34

-2-12 روند قیمتها در ایران .............................................................................................................. 34

-2-13 شاخص ق یمتها در ایران.......................................................................................................... 36

-2-14 تاثیر تغییر قیمتها بر صورتهای مالی تهیه شده بر مبنا ی بهای تمام شده تار یخی .......................... 39

-2-14-1 تأثیر بر جریان نقدینگ ی واحد اقتصاد ی......................................................................... 39

-2-14-2 قابلی ت مقایسه .............................................................................................................. 40

-2-15 اقلام پولی و غیر پولی............................................................................................................ 41

-2-16 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام خاص .............................................................................................. 45

2-16-1 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام پولی ......................................................................................... 45

2-16-2 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام غیر پولی و حقوق صاحبان سهام ................................................ 46

-2-17 تغییرات ارزش پول و مفهوم حفظ سرما یه ............................................................................... 47

2-17-1 حفظ سرما یه مالی .......................................................................................................... 48

2-17-2 حفظ سرمایه بر حسب قدت خری د عمومی پول.............................................................. 48

2-17-3 حفظ ف یزیك سرمایه ...................................................................................................... 49

-2-19 بهای تمام شده در مقابل ارزشها ی متعارف جاری ................................................................... 50

-2-20 مدل گزارشگری بهای تمام شده تار یخی تعدیل شده بر مبنای سطح عموم ی قیمتها .................. 51

-2-21 ارزیابی بهای تاریخ ی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها ............................................... 52

-2-22 رهنمودهای مجامع حرفه ای .................................................................................................. 62

2-22-1 انجمن حسابداران خبره انگلستان و و یلز.......................................................................... 62

2-22-2 حسابداری و تغییر قیمتها در آمریكا ................................................................................ 67

2-22-3 حسابداری تورمی در كاناد ا............................................................................................ 71

2-22-4 حسابداری تورمی در استرالیا .......................................................................................... 75

2-22-5 سابقه ی تاریخی در ایران ............................................................................................... 76

83......................................................................... شماره 33 FASB 2-22-6 مقررات گزارشگری

87........................................................................................................... -2-23 اهداف بیانیه شماره 33

89........................................................................... پس از تصویب استاندارد شماره 33 FADB 2-24

92................................................................................ شماره 16 SSAP -2-25 مقررات گزارشگری

95.....................................................................SSAP – با 16 FASB - 2-26 مقایسه استاندارد 33

-2-27 استانداردها ی بین الملل ی حسابداری در مورد گزارشگری تغییرات قیمت .................................. 97

-2-28 نظریات موافق و مخالف در مورد حسابداری بهای تمام شده تاریخی بر اساس واحد پول ثابت.... 101

2-28-1 نظرات موافقین روش بهای تمام شده تاریخ ی / واحد پول ثابت..................................... 102

2-28-2 نظرات مخالف ین روش بهای تمام شده تاریخ ی بر اساس واحد پول ثابت ......................... 103

فصل سوم: متدولوژی تحقیق

-3-1 مقدمه ................................................................................................................................... 105

-3-2 گردآوری اطلاعات ............................................................................................................... 105

-3-2-1 جامعه آماری تحقی ق ..................................................................................................... 106

-3-2-2 نمونه های تحق یق ......................................................................................................... 107

-3-2-3 دوره های مالی مورد آزمون......................................................................................... 108

-3-3 روشهای آمار ........................................................................................................................ 108

-3-3-1 آزمون تی – استودنت.................................................................................................. 108

-3-4 روش آزمون فرضیه دوم و سوم.............................................................................................. 110

-3-5 نرم افزار آماری..................................................................................................................... 110

-3-6 محدود یتها ی تحق یق ............................................................................................................... 111

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

-4-1 مقدمه ................................................................................................................................... 113

-4-2 تنظی م فرضیه ها...................................................................................................................... 113

-4-3 روشهای جمع آوری اطلاعات ............................................................................................... 115

4-3-1 تعیین شاخص ها برا ی تغییرات سطح عمومی قیمتها ......................................................... 115

4-3-2 تعدیل صورتحساب سود و زیان بر اساس تغییرات سطح عموم ی قیمتها .................................. 116

4-3-2-1 فروش.................................................................................................................. 117

4-3-2-2 بهای تمام شده كالاها ی فروش رفته ...................................................................... 117

4-3-2-3 هزینه های عمومی و اداری................................................................................... 119

4-3-2-4 هزینه های توزیع و فروش..................................................................................... 119

4-3-2-5 هزینه های مالی .................................................................................................... 119

4-3-2-6 هزینه های جذب نشده .......................................................................................... 119

4-3-2-7 سایر درآمدها و هزینه ها ....................................................................................... 120

4-3-2-8 هزینه مالیات ......................................................................................................... 120

120......................................................................................... -4-4 آزمون فرضیه اصلی در سال 1372

121......................................................................................... -4-5 آزمون فرضی اصلی در سال 1373

122......................................................................................... -4-6 آزمون فرضیه اصلی در سال 1374

-4-7 آزمون فرضیه اصلی برای سه سال .......................................................................................... 123

-4-8 آزمون فرضیه دوم و نتا یج آن................................................................................................. 124

-4-9 آزمون فرضیه سوم و نتایج آن................................................................................................ 124

-4-10 علت كاهش سود تعدیل شده در مقایسه با سود تاریخی چیست؟ .......................................... 125

فصل پنجم: نتایج تحقیق

-5-1 مقدمه ................................................................................................................................... 127

-5-2 هدف از تحق ی ق ..................................................................................................................... 128

-5-3 خلاصه نتا یج ......................................................................................................................... 128

-5-4 پیشنهادات ............................................................................................................................. 130

-5-5 پیشنهاد جهت تحق ی قات آتی .................................................................................................. 131

منابع و مأخذ .................................................................................................................................. 133

منابع فارسی ................................................................................................................................... 133

منابع انگلیسی ................................................................................................................................. 135

ضمایم ........................................................................................................................................... 136

چكیده انگلیسی .............................................................................................................................. 151

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول سود تقسیم شده شركت های مورد مطالعه (سود نقدی) .......................................................... 136

137............................................................................................................................ T-Test جدول

138............................................................................................................................ T-Test جدول

139............................................................................................................................ T-Test جدول

جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت فرآورده های غذایی مشهد ......................... 140

جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت كارتن مشهد ............................................. 141

جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت داروسازی فارابی ...................................... 142

جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت شهد ایران ................................................. 143

جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت داملران ..................................................... 144

جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت كاشی و سرامیك الوند .............................. 145

جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت مس باهنر .................................................. 146

جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت سیمان خزر ............................................... 147

جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت صنعتی ملایر ............................................. 148

جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت لعابیران ..................................................... 149

جدول شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری كشور ............................................. 150

چكیده

با بررسی ها و تحقیق ات انجام شده در زمینه علوم مختلف مثل مدیریت، اقتصاد، روابط انسانی و

مخصوصاً حسابداری پس از جنگ جهانی دوم روشن گردید با توجه به پیشرفت های عمده در زمینه های

مختلف، مدیریت جدید نیاز به تكنیك های كمی و مدلهای حسابداری جدید جهت اتخاذ تصمیمات

مناسب اقتصادی را می طلبد.

استفاده از پول ب عنوان واحد اندازه گیری با فرض ثابت بودن ارزش آن صورت می گرفت در

حالی كه معیار پول در طول زمان متغیر است و لزوم تجدید نظر در اصل واحد پول به عنوان واحد

اندازه گیری در حسابداری به دنبال تغییر قیمت ها مطرح می گردید. چرا كه این امر با توجه به تغییرات

عمده قیمت موجب واهی نشان دادن صورت های مالی و غیر واقعی شدن این صورت ها می شود.

تورم بیش از هر عامل دیگری در زیر سوال رفتن مدلهای حسابداری موثر است . تورم امروزه در

تمام كشورهای جهان مشهود است اما با نرخهایی متفاوت كه در ایران این نرخ 2 رقم ی بوده و طی

دهه های اخیر موجب كاهش قدرت خرید تزلزل اندازه گیری های حسابداری شده است.

تلاش برای حذف محدودیت های ناشی از تورم منجر به ارائه پیشنهاداتی جهت اصلاح روشهای

اندازه گیری و مدلهای گزارشگری شده است . اما اصلاحات در چه زمینه هایی بوده و تأثیر آن بر وجو ه یا

نقدینگی و تصمیمات مدیران به چه شكل است؟ سود اعلامی توسط شركت ها بدون در نظر گرفتن تغییر

قیمت ها یا بر اساس بهای تمام شده تاریخی در زمان تقسیم سود مشكل آفرین است . بدین صورت كه

شركت هایی كه تقسیم سود می كنند سود واقعی را تقسیم نمی نمایند. در واقع قسمتی از سرمایه را تقسیم

می كنند.

لذا لازم است كه تقسیم سود در شركت ها با توجه به تغییر قیمت ها و تورم غیر قابل پیش بینی

روشهای تقسیم سود را براساس سود اعلامی اصلاح نمود و بر مبنای سود واقعی قرار داد، سود واقعی

همان سود تعدیل شده براساس تورم است كه باید مبنا قرار گیرد.

لذا سرمایه گذاران و مدیران جهت اتخاذ تصمیمات باید دو مورد را در نظر بگیرند.

1) نحوه استفاده مدیران از صورت های مالی باید به گونه

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله بهبود عملکرد خروجی یک مبدل ماتریسی Z-Source Sparse تحت شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل لینک خرید و دانلود فایل پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی فرصت‌های پیشرو پس از لغو تحریم ها و چگونگی استفاده بهتر از این فرصت‌ها مبانی نظری و پیشینه سطوح انگیزه یادگیری بالینی پروژه کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی