👈 فروشگاه فایل 👉

رویکرد JIT و تاثیر آن بر فروش و مشتریان

ارتباط با ما

... دانلود ...

JITیک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه 1970دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود.کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام درآن مطرح گردید. این نظام دربحران نفتی سال1973 مورد حمایت وسیعی قرار گرفت وپس ازآن توسط بسیاری سازمانهای دیگر انتخاب گردید.

JITدرآغازبه عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود.امروزه JITبه یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای ازعلوم ودراختیارگرفتن یک سری جامع ازاصول وتکنیکهای تولید گسترش یافته است. تولید بهنگام درصورتیکه به شکل مناسب دریک سازمان به کارگرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان رادربازار به شکل اساسی باکاهش اتلافها وبهبودکیفیت محصول وبهره وری تولید دارا خواهدبود.

فهرست مطالب

فصل اول:معرفی JIT ------------------------------------------------ 5

تاریخچه وتکامل تولید بهنگام -------------------------------------------- 6

تعریف نظام بهنگام ------------------------------------------------------ 9

نظام بهنگام دریک نگاه ------------------------------------------------- 10

مبانی تولید بهنگام ------------------------------------------------------- 14

اجزای تولید بهنگام ------------------------------------------------------15

اهداف تولید بهنگام -------------------------------------------------------- 18

مزایاومحدودیتهای JIT --------------------------------------------------- 20

منطق اجرایJIT ---------------------------------------------------------23

پیش نیازهای یک برنامه JIT --------------------------------------------26

برنامه ریزی نظام تولید بهنگام ------------------------------------------- 27

فصل دوم:اجرای برنامه JIT ----------------------------------------- 36

مقدمه -------------------------------------------------------------------- 37

1- ایجاد یک استراتژی اجرایی ------------------------------------------ 38

2- یک برنامه عملیاتی برای اجرا --------------------------------------- 40

1-2-وقتی فعالیتهای اجرایJITتکمیل می شود------------------------- 42

2-2-چگونه فعالیتهای اجرایی JITانجام می شود ---------------------- 43

3- سیستمهای جمع آوری وسنجش داده ها ------------------------------- 43

4- تحقیق های آزمایشی(راهنما) ---------------------------------------- 47

5- بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحادیه ها ---------------------------- 48

1-5- مقاومت کارکنان ----------------------------------------------- 49

2-5- اتحادیه ها ---------------------------------------------------- 50

6- فرایند اجرای JIT ---------------------------------------------------- 52

فصل سوم:کنترل JIT ------------------------------------------------- 54

کنترل تولیددرنظام بهنگام ------------------------------------------------- 55

سیستم کانبان -------------------------------------------------------------- 56

وظایف کانبان ------------------------------------------------------------- 56

تولید یکنواخت ------------------------------------------------------------ 57

کاهش زمان عملیات وزمان چرخه ----------------------------------------- 60

اجرای سیستم کانبان ------------------------------------------------------- 61

وظایف کانبان -------------------------------------------------------------- 63

انواع جریان مواد ---------------------------------------------------------- 64

گردش کانبان -------------------------------------------------------------- 67

وسعت عمل کانبان -------------------------------------------------------- 69

فصل چهارم :ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا ------------------------ 71

شرکت تویوتا ------------------------------------------------------------- 72

مقدمه --------------------------------------------------------------------- 73

تاریخچه ------------------------------------------------------------------ 73

سیستم تولیدتویوتا(TPS) ------------------------------------------------- 74

تولیدبهنگام(JIT) --------------------------------------------------------- 76

کانبان --------------------------------------------------------------------- 76

JIDOKA --------------------------------------------------------------- 77

فلسفه وچشم اندازتویوتا ---------------------------------------------------- 77

فرهنگ سازمانی وارزشها ------------------------------------------------- 78

آینده ----------------------------------------------------------------------- 78

تشریح مفاهیم -------------------------------------------------------------- 80

واژه نامه انگلیسی- فارسی ------------------------------------------------- 83

فهرست منابع --------------------------------------------------------------85

« فهرست جداول »

عنوان صفحه

سازماندهی برنامه ریزی بهنگام ----------------------------------------------- 13

« فهرست نمودارها واشکال »

نظام تولید بهنگام ------------------------------------------------------------- 20

برنامه ریزی نظام بهنگام ----------------------------------------------------- 20

سیستم حلقه بسته ------------------------------------------------------------- 61

سیستم رانش به جلو ---------------------------------------------------------- 65

سیستم کششی ازجلو ---------------------------------------------------------- 67

گردش کانبان درداخل وخارج کارخانه ----------------------------------------70

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان ویلایی 2 طبقه کامل قابل ویرایش پروژه های گرافیك در زبان برنامه نویسی سی: كشیدن اشكال هندسی ساده اصول کنترل کیفیت جامع (دمینگ) مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی و مد لهای پیش بینی دانلودکارآموزی پروژه مسكونی - 45 ص