👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق مدخلی بر علوم تصمیم گیری (کارگاه تصمیم گیری سازمانی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب:

1. تصمیم گیری چیست؟

2. سطوح تصمیم گیری

3. درجه سختی تصمیم گیری

4. انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود

5. زمان و تصمیم گیری

6. فرآیندهای تصمیم گیری

-تصمیم گیری های فردی

-تصمیم گیری های سازمانی

-تصمیم گیری در سازمان های یادگیر

7. مدل ظرف زباله

8. رویكردهای تصمیم گیری

9. تصمیم گیری عقلایی

10. تصمیم گیری رفتاری

11. تصمیم گیری باز

12. تصمیم گیری گروهی

13. مدلسازی برای تصمیم

14. مدل مطلوبیت مورد انتظار

15. عوامل فرهنگی و اجتماعی

16. مهمترین مفاهیم در مدل رفتاری

تصمیم گیری سازمانی:

-شبه راه حل منازعه

-اجتناب نامطمئن

-تحقیق موضوعی

-آموزش سازمانی

17. تصمیم گیری تدریجی

18. تصمیم گیری در بحران

19. تصمیم گیری در شرایط تنش روانشناختی

20. كنار آمدن با نقش ها

-هوشیاری بیش از اندازه

-اجتناب دفاعی

21. نظام های پشتیبانی تصمیم گیری

22. آفات تصمیم گیری

23. تصمیم گیری شهودی

24. تئوری پندار

25. شناسایی مسئله

26. تاثیرات چارچوب

27. بازتعریف مسئله

28. ایجاد انتخاب ها

29. قضاوت در دسترس

30. قضاوت نمایندگی

31. تئوری تعهد

32. بهینه سازی همبسته

33. نقش انتظارات در تصمیم گیری

-تئوری ناسازگاری ادراكی

-تئوری تاسف پیش بینانه

34. انجام راه حل

35. مدل سبك تصمیم گیری

36. تكنولوژی واحدهای سازمانی

37. تصمیم گیری شهودی چندوجهی

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله کنترل تولید اتوماتیک چهار-ناحیه ای مبنی بر محاسبه تکاملی در محیط تجدید ساختار شده ترجمه مقاله سیستم های هوشمند براساس تقویت روش های یادگیری و منطق فازی، قابل کاربرد برای رباتیک متحرک لینک دانلود پایان نامه تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان پایان نامه با موضوع استراتژی وارزیابی عملكرد سازمان بیمه با كارت امتیازی متوازن دانلود پاورپوینت اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام عادی (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)