👈 فروشگاه فایل 👉

عوامل شستشو شیمیایی و باندینگ بر روی پست های گلاس فایبر

ارتباط با ما

... دانلود ...

‏عوامل شستشو شیمیایی و باندینگ بر روی پست های گلاس فایبر

چکیده

در این مطالعه تاثیر عوامل پاک کننده شیمیایی بر استحکام باند بین سمان رزینی و پست های گلاس فایبر بررسی شد. این عوامل عبارت بودند از: اسید هیدروفلوئوریک 10%، اسید فسفریک 35%، هیدروژن پرکسید 50%، استون، دی کلرومتان، اتانول، ایزوپروپانول و تتراهیدروفوران. نمونه های اپوکسی گلاس فایبر با سطح تخت بمدت 60 ثانیه تحت تاثیر عامل شیمیایی قرار داده شفد. استوانه هایی از سمان رزینی بر روی سطح تخت نمونه ها تهیه شد و تحت نیروی برشی قرار داده شدند. تمام عوامل پاک کننده شیمیایی در مقایسه با نمونه های گروه کنترل (بدون آماده سازی توسط عامل شیمیایی) منجر به استحکام باند قویتری شدند. تمام شکست ها از نوع ادهزیو بود. تمام عوامل مورد بررسی در این مطالعه استحکام باند را بهبود دادند و بویژه اثربخشی دی کلرومتان و ایزوپروپانول بیشتر بود.

کلیدواژه: اسیدها، تکنیک پوست و کور، سمان های رزین، مقاومت برشی، حلال ها

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ماشینهای برداشت ذرت نقشه کاربری اراضی شهرستان دیر پاورپوینت بررسی سازه های پلیمری مبانی نظری وپیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه پاورپوینت نرم افزار رایانه