👈 فروشگاه فایل 👉

کار تحقیقی (2) موضوع:تعهد به نفع شخص ثالث

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده

در باب مسئولیت مدنی، یكی از سؤالهای مهم این است كه اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌كنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور كلی، می‌توان گفت كه دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یكی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌كنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاكمیت اراده توجیه كنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تكیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد كاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را كه با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

واژگان کلیدی: تعهد، قرارداد، جامعه، عقد.

مقدمه 1

فصل اول تعهد

مقدمه فصل 3

حقوق فرانسه 4

بخش اول نظر فردگرایان 6

نظریة حاكمیت اراده 8

دلایل پذیرش اصل حاكمیت اراده 11

نتایج حقوقی حاكمیت اراده 12

نقد نظریة حاكمیت اراده 15

بخش دوم نظریه‌های اجتماعی 19

نظریة ریپر 21

فصل دوم تعهد به نفع شخص ثالث

پیشینه بحث تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه 24

بخش اول ـ نظریه های مبتنی بر دخالت اراده ذینفع 27

نظریه پیشنهاد 27

نظریه اداره فضولی 30

بخش دوم نظریه های مبتنی بر عدم دخالت اراده ذینفع 32

نظریه ایقاع یا اعلام یک طرفی اراده 32

نظریه ایجاد استثنایی حق به سود ثالث 34

نتیجه گیری 35

منابع و مآخذ 37

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله اصول اخلاقی حفاظت و نگهداری دانلود پاورپوینت بررسی خانه افشاریان(نمونه مشابه مسکونی) پایان نامه بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی آنها پیشینه و مبانی نظری تحقیق ارزشیابی آموزشی پروتکل جلسات درمان فراشناخت