دانلود جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی) | actual | 18586

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. کیفیت فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی) بالاست. به همین خاطر قیمت محصول کمی زیاد است ولی مطمئن باشید از خریدتون پشیمان نخواهید شد، چراکه ما بهترین فایل ها را به شما معرفی خواهیم کرد. توجه: دقت داشته باشید برای پرداخت هزینه فایل حتما نباید بانک کارتتون با درگاه پرداختی یکسان باشه. شما با هر کارتی می توانید از هر درگاهی خرید کنید.

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻠﮑﻪ جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی) ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی) ﺑـ ﺎ جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی) اول ﺷـﺨﺺ روم ﮐـﻪ ﻣﻬﻤـﺎن ﻣﺼـﺮ جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی) . ﮔﺮم ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی) ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﮐﻤﮏ روم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی) ،اﺳﺖ اﺳﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﻪ

جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی)

جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی)

جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی -

انواع عضلات

به طور کلی عضلات بدن را میتوان به 3 قسمت تقسیم کرد:

1. عضله قلب 2. عضلات صاف (غیر ارادی) 3. عضلات مخطط (ارادی)

عضله اسکلتی (مخطط) توسط پوششی از بافت همبند موسوم به اپی میوزیوم پوشانده شده است کـه در واقـع خـارجی

ترین پوشش احاطه کننده عضله است. لایه ای دیگر از بافت همبنـد موسـوم بـه پـری میوزیـوم دسـته ای موسـوم بـه

فاسیکول را که شامل حداکثر 150 تار است احاطه میکند. در نهایت هر تار عضلانی نیز توسط لایه ای از بافت همبنـد

به نام اندومیوزیوم پوشانده شده و از تارهای مجاور مجزا می شود.

قطر تار عضلانی حدود 10 تا 80 میکرومتر است و تقریباً با چشم غیـر مسـلح قابـل رویـت نیسـت. غشـا تـار عضـلانی

سارکولما نام دارد. سایر قسمتهای هر تار عضلانی عبارتند از:

· سارکوپلاسم: بخش مایع تار عضلانی و در واقع سیتوپلاسم آن است.

· لوله های عرضی: سارکوپلاسم دارای شبکه وسیعی موسوم به لوله های عرضی یا توبول هـای T اسـت کـه زوائـد

سارکوپلاسم هستند و به طور عرضی از اطراف تار عبور می کنند و وظیفه آنها انتقال تحریکات عصبی از غشـا بـه

عمق تار عضلانی است.

· شبکه سارکوپلاسمی: یک شبکه طولی از لوله ها در تار عضلانی است که به موازات تارچـه هـا قـرار گرفتـه و بـه

عنوان محلی برای ذخیره کلسیم به کار می رود.

· تارچه های عضلانی: عناصر انقباضی عضله اسکلتی را شامل می شود.

هر تار عضلانی شامل چند صد تا چند هزار میوفیبریل یا تارچه عضلانی است که عناصر انقباضی عضله هستند.

تارچه های عضلانی از بخش های کوچکتری موسوم به سارکومر تشکیل شده اند.

سارکومر کوچکترین واحد انقباضی عضله اسکلتی است. هر سارکومر توسط خطی موسوم به خط Z از سارکومر مجاور

جدا میشود. در واقع هر سارکومر شامل همه چیزهایی است که بین دو خط Z قرار دارند و عبارتند از:

· نوار I (ناحیه روشن)، شامل الیاف اکتین

· یک نوار A (ناحیه تیره)، شامل الیاف اکتین و میوزین

· یک منطقه H (در وسط نوار A)، شامل الیاف اکتین. در انقباضهای قوی منطقه H محو میشود.

مجموعه تست

1 – گزاره مناسب در نوع تار عضلانی کدام است؟

1) گلیکوژن و فسفاژن پایین – کند تنش 2) میوگلوبین کم، خستگی پذیری پایین – کند تنش

3) ذخیره گلیکوژن بالا، فسفاژن پایین، تند تنش 4) چربی کم، چگالی بیشتر مویرگی- تند تنش

2 – در دستگاه گلیکوژنولیز، محصول نهایی آدنوزین تری فسفات:

مول 8 (4 مول 38 (3 مول 3 (2 مول 2 (1

3 – شواهد پژوهشی روشن میکند که بیشترین اندازه عضله قلب در ورزشکاران حرفـه ای............. گـزارش

شده است.

1) قایقرانان استقامت 2) پرورش اندام 3) دوندگان ماراتن 4) پرتابگران چکش

4 – نظریه کاربرد بیش جبرانی گلیکوژن در کدام یک از رشته های ورزشی توسـط مربیـان مجـرب توصـیه میشود؟

1) ورزشهای هوازی و توانی 2) ورزشکاران استقامت

3) ورزشهای قدرتی و توانی 4) ورزشهای سرعتی و انفجاری

5 – هنگام اجرای دو ماراتن، تأثیر متابولیک هورمون گلوکاگن بر گلیکوژن عضلات رانی:

1) افزایش سوخت و ساز پایه 2) مهار گلوکونئوژنز

3) مهار لیپوژنز 4) تسریع گلیکوژنولیز

6 – بخش بی اسید لاکتیک وام اکسیژن مسئول کدام مورد است؟

1) باز سازی گلیکوژن 2) دوباره سازی فسفاژن و دفع اسید لاکتیک

3) دوباره سازی فسفاژن و بازسازیO2 میوگلوبین 4) بازسازیO2 میوگلوبین و دفع اسید لاکتیک مکمل فیزیولوژی

7 – هنگام فعالیت سرعتی، گلیکوژن کدام نوع تار کاهش بیشتری دارد؟

1) در تمرین گلیکوژن کاهش ندارد. 2) در هر دو نوع تار ST FT

3) تارهای کند انقباض 4) تارهای کند انقباض

8 – ظرفیت انتشاریO2 در ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران، هنگام تمرینات شدید چگونه است؟

1) بیشتر است. 2) تفاوت ندارد.

3) کمتر است. 4) گاه کمتر و گاه بیشتر است.

پاسخنامه

«3» گزینه ی -1

«4» گزینه ی -2

3- گزینه ی «1» گلوکز خون را گلود برنارد (1873 -8 ) کشف کرد .

«2»گزینه ی – 4

5- گزینه ی »1» مارگراف 1747 به وجود قند شیر پی برد .

«2» گزینه ی – 6

«3» گزینه ی – 7

👇محصولات مشابه با جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی)👇

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی) جزوه زبان تخصصی و 1000نكته تربیت بدنی (مجموعه تربیت بدنی) جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری(مجموعه تربیت) بدنی ارشد رشته تربیت بدنی مدیریت ورزشی سال 90-91 نوبت دوم پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و كورتیزول دانشجویان پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) عنوان بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری پایان نامه فیزیولوژی ورزشی: تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال طرح درس تربیت بدنی 1 طرح درس تربیت بدنی

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اصول و مبانی مشاركت‌های مردمی و سازمانهای حمایتی شماره موبایل فعالان صنعت سبز و کشاورزی نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز دق پترگان – نمکزار خواف شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابلسر بررسی نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در افت تحصیلی دانش آموزان دولتهای الکترونیک و نانوتکنولوژی کنترل STATCOM مبتنی بر VSC با استفاده از راهبردهای متداول و کنترل بردار جریان مستقیم تعدی جرم در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن در فقه امامیه مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مورد اختلال اضطراب اجتماعی پرسشنامه بیش فعالی بزرگسالان راهنمای پرسشنامۀ ترس (FCL) مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی پاورپوینت بررسی بازار پول و بازار اوراق قرضه اروپایی پاورپوینت آموزش درس اول کتاب دینی کلاس هفتم ( بینای مهربان ) دانلودكارآموزی مدیریت علی رضا رنجبر

👇کلمات کلیدی👇

دانلود جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی) ; دانلود جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی ; دانلود ;جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی ;مجموعه تربیت بدنی ; کسب درآمد اینترنتی ; کسب درآمد از اینترنت ; فروشگاه فایل