👈 فروشگاه فایل 👉

جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داری)

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داری)

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ویژه کنکور سال 95

مقدمه 1-1-

یکی از بارزترین مشخصات زمان ما، تغییرات سریع است. دگرگونیهای شگرف و مداوم فنـی ، صـنعتی، کشـاورزی عصـر

حاضر زمینه ارتباط و اتکاء اقوام ، ملل و خلاصه اکثریت مردم جهان را فراهم نموده است. در گذشته ای نه چندان دور (

قرون 18 و 19 میلادی) ، اکثریت ساکنین کره زمین در سرزمین کشور خود تقریباً منطبق بر فرهنـگ خصـائص خـاص

اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ مذهبی ... زندگی می کردند ارتباط با دنیای آن زمان ناچیز بود، در حالیکه امروزه هـیچ

گروهی نمی تواند از تأثیر هر آنچه در سایر نقاط جهان می گذرد بر کنار بماند

1-2 تعریف جامعه شناسی

15ـ ماکس وبر ( 1920 ـ Max Weber ( 1864 جامعه شناس معاصر آلمانی:

جامعه شناسی علمی است که قصد دارد با تشریح مفاهیم ذاتی رفتار اجتماعی، به شناخت آن برسـد و موفـق بـه تبیـینجامعه شناسی روستایی علمی آن گردد »

16ـ مارسل موس( Marcel Mauss ( 1950- 1872 جامعه شناس و مردم شناس فرانسوی: جامعه شناسی علمـی اسـت

که با نظری جامع، پدیده ها ی اجتماعی کامل را مطالعه می کند.

A.W Small ( 54 1926- 18 ) اسمال ودلوری و آلبیون ـ17

جامعه شناسی علمی است که به بررسی کنشهای متقابل اجتماعی می پردازد.

18ـ ژرژگورویچ George Gurvitch فرانسوی:

جامعه شناسی علمی است که دیدگاههای اجتماعی کامل وکلی را در همه سطوح و با در نظر گرفتن آن، گـروه بنـدیهای

کوچک و جامعه های بزرگ را از نظر سیر تکوینی مورد بررسی قرار می دهد..

1-3 جامعه شناسی روستایی

قبل از آنکه جامعه شناسی تعریف شود بهتر است تعاریفی چند از جامعه مشخص گردد.

جامعه تعریف 1-3-1-

1ـ ارسطو: جامعه را به موجود زنده تشبیه می کند که قانون رشد، تولد، مرگ بر آن حکمفرماست.

2ـ منتسکیو : جامعه عبارت است از گروههای اجتماعی که بوسیله ، زمان و مکان محـدود و مشـخص مـی شـود و ایـن

اجتماعات بدون پیروی از یک حکومت قابل قبول و قوانین خاص نمی تواند وجود داشته باشد.

3ـ اگوست کنت : جامعه از تمام افراد زنده و همچنین از تمام کسانیکه از این جهان رفته اند ولی با تأثیر خـود در ذهـن

اخلاف خویش به حیات ادامه می دهند تشکیل می یابد.

4ـ استاد مطهری: مجموعه ای از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین به یکدیگر پیوند خورده زندگی دسته

جمعی دارند، جامعه را تشکیل می دهند. بعبارت دیگرمجموعه ای از انسانها را که در جبر یـک سلسـله نیازهـا و تحـت

نفوذ یک سلسله عقیده ها، ایده ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترك غوطه ورند

0-2 نکات کلیدی

1 خطوط کلی سیاست های توسعه روستایی ایران با توجه به گزینش های انتخابی و منطقه ای :

1ـ شناخت جامعه روستایی

2ـ شبکه بندی حوزه های روستایی

3ـ متنوع کردن فعالیتهای غیر کشاورزی

4ـ تنوع بخشیدن به فعالیتها و ایجاد مشاغل در شهرهای کوچک

5ـ تنظیم برنامه ای دقیق برای نواحی پیرامون شهرها (محدوده استحفاظی و خارج از محدوده)

6ـ رسیدگی به نواحی حاشیه ای

7ـ دگرگونی همه جانبه در بخش های مختلف سه گانه روستایی

بهره گیری از نهادهای موجود -

👇محصولات تصادفی👇

مروری بر مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم با چاهک های ثابت /متحرک شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس- دریای عمانو زیرحوضه های آن نقشه ی زمین شناسی شهرستان اندیمشک دانلود تحقیق با عنوان ادراک همكاری دولت‏ها با دیوان كیفری بین‏المللی از مرحله تعقیب تا اجرای حكم دیوان