دانلود کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات | actual | 18518

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. کیفیت فایل کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات بالاست. به همین خاطر قیمت محصول کمی زیاد است ولی مطمئن باشید از خریدتون پشیمان نخواهید شد، چراکه ما بهترین فایل ها را به شما معرفی خواهیم کرد. توجه: دقت داشته باشید برای پرداخت هزینه فایل حتما نباید بانک کارتتون با درگاه پرداختی یکسان باشه. شما با هر کارتی می توانید از هر درگاهی خرید کنید.

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻠﮑﻪ کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات ﺑـ ﺎ کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات اول ﺷـﺨﺺ روم ﮐـﻪ ﻣﻬﻤـﺎن ﻣﺼـﺮ کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات . ﮔﺮم ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﮐﻤﮏ روم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات ،اﺳﺖ اﺳﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﻪ

کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

توضیحات محصول: کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها

بخش اول:کلیات مدیریت

تعریف نظریه (Theory)

نظریه در معنای مشخص آن، فرضیه های واقعی و مستقل و قابل مشاهده را مورد بررسی قرار میدهد و تبیـین مـ یکنـد.

(گلوکسمن) تئوری (= نظریه)، در لغت به معنای اندیشیدن و تحقیق آمده که از «تئوریای» یونانی گرفته شـده اسـت. بـا

گسترش علوم، مفهوم این واژه نیز توسعه یافته و به اندیشیدن و تحقیق درباه هر مسألهی اطلاق شده است.

تعریف نظریه توسط آقای گلدمن:

«نظریه، همنگری جامع قضایای متعدد در قالب یک مجموعۀ پیوسته و منطقی است که به کمک آن مـیتـوان برخـی از

پدیدهها را تبیین کرد، نظریه به صورت مفروض مورد قبول دانشمندان است».این تعریف به حقیقت نظریه نزدیکتراست.

مکتب

مفهوم دیگری که با مفهوم نظریه پیوستگی متقابل دارد، «مکتب» است. مکاتب گوناگون تعریفهای مختلفی بـرای نظریـه

ارائه میدهند و ماهیت آنها نیز توسط نظریههای بنیادین آنها تعیین میشود. در تعریف این مفهوم جدید می : توان گفت

حوزة تفکر علمی یا گرایشهای فکری مشابه و نزدیک به هم را کـه احیانـاَ یکـدیگر را تحـت تـأثیر قـرار مـیدهنـد و یـا

هزمین های خاصی را برای تحقیق و تتبع و نظریه پردازی ممکن است بپذیرند، مکتب مینامند. معمولاًَ هـر مکتبـی حـول

یک محور اندیشۀ اصلی و به همت یک بنیانگذار، تشکیل میشود و پیروانش اصول و ضـوابط و نحـوة تفکـر آن را دنبـال

. میکنند

بعلاوه یک مکتب با توجه به گرایشها و نظریههای مختلف درونیاش، نسبت به نظریه، کلیتر و عـامتر اسـت و نظریـه بـر

خلاف مکتب، ساختی علمی دارد. (توسلی )1376

مجموعه تست

-1 عبارت است از مجموعهای از افراد که برای تحقق اهدافی معین همکاری میکنند و از اصل تقسیم ..........

کار پیروی میکنند.

الف) سازمان ب) گروه ج) تیم د) مدیریت

-2 شاخصی که هزینه منابع صرف شده در فراگرد کسب هدف را ارزیابی میکند، چه نام دارد ؟

الف) بهره وری ب) اثر بخشی ج) کارایی د) ارزشیابی

-3 برای ارزیابی کار یا میزان کسب هدف از شاخص.......................... استفاده . میکنند

الف) بهره وری ب) اثربخشی ج) کارایی د) ارزشیابی

-4 انجام درست کار را ............ و انجام کارهای درست را ............. مینامند.

الف) اثر بخشی ـ کارایی ب) کارایی ـ اثر بخشی

ج) اثر بخشی ـ بهره وری د) بهره وری ـ کارایی

-5 مدیری که بتواند حداقل نتیجه قابـل قبـول را بـا اسـتفاده از ابزارهـایی نظیـر تنبیـه و تـوبیخ فـراهم

سازد........... نامیده میشود.

الف) مدیر کارا ب) مدیر مؤثر و اثر بخش

ج) مدیر موفق د) مدیر محافظه کار

-6 بهترین نوع تحقیق در مدیریت کدام است ؟

الف) مطالعه سرگذشتها و قضاوتهای افراد ب) مطالعه موارد خاص در سازما نها

ج) مطالعه آزمایشگاهی د) بررسی میدانی

-7 به اعتقاد آدیزس، برای اداره مؤثر هر سازمان کدام نقش است که همه مدیران ناگریز به ایفای آن هستند

و نمیتوانند به دیگری محول کنند ؟

الف) ترکیب کنندگی ب) تولیدی ج) ابداعی د) اجرایی تئوری مدیریت (قسمت دوم) «135»

-8 در خرده سیستم" اداری - ساختاری" مدیران به ایفای کدام نقش میپردازند؟

الف) نقش تولیدی ب) نقش ابداعی

ج) نقش اجرایی د) نقش ترکیب کنندگی

-9 آن بخش از مدیریت که از طریق کسب تجارت و اندوختهها و بکارگیری آنها در شرایط گوناگون حاصـل

میشود را................ مینامند.

الف) علم مدیریت ب) مدیریت علمی ج) یادگیری د) هنر مدیریت

-10 بیشتر وقت این مدیران صرف تحلیل دادهها و آماده سازی اطلاعات برای تصمیمگیری و تنظیم برنامههـا

و طرحهای عملی میشود و به طور کلی ترکیب کاری آنان مبتنی بر فعالیت عملـی کمتـر و فعالیـت فکـری

بیشتر است.

الف) مدیران عملیاتی ب) مدیران میانی

ج) مدیران عالی د) مدیریت منابع انسانی

Pdf: نوع فایل

سایز: 11.6mb

تعداد صفحه:369

👇محصولات مشابه با کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات👇

کتاب تئوری مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات کتاب روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات مجموعه تست(ریاضی) رشته مهندسی فناوری اطلاعات جزوه شبکه های کامپیوتری رشته مهندسی فناوری اطلاعات مجموعه تست زبان تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات جزوه معماری کامپیوتر رشته مهندسی فناوری اطلاعات کتاب تئوری سازمان مدیریت رشته مدیریت بازرگانی

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال مقایسه نگرش مدیران و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی استان ..در خصوص وظایف روابط عمومی چرخ دنده طراحی شده در سالیدورک و کتیا تحقیق بررسی تاثیر افسردگی در جوانان و مقایسه آنها در دختران و پسران نقشه کاربری اراضی شهرستان ماسال پایان نامه بررسی سیستم حسابداری الکترونیکی پیاده سازی عملیات روی چندجمله ای ها (پروژه درس ساختمان داده) رفتارهای جنسی و زناشویی آموزش برنامه سازی سیستم آموزش بانک اطلاعاتی اکسس پرسشنامه ی کانرز والدین 1999 پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها دانلود پاورپوینت اولین ساختمان مسکونی زاها حدید(نمونه مشابه مسکونی) جزوه آموزشی نرم افزار سهام همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمورد یائسگی مبانی نظری جنبش های اجتماعی، کارکردهای جنبش های اجتماعی

👇کلمات کلیدی👇

دانلود کتاب تئوری مدیریت 2 ; رشته مهندسی فناوری اطلاعات ; دانلود کتاب ; تئوری مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات ; دانلود ; کتاب ; تئوری مدیریت ; رشته مهندسی فناوری اطلاعات ; کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها ; دانلود کتاب تست دانشجویی; دانلود پروژه ومقاله; کسب درآمد اینترنتی ; کسب درآمد از اینترنت