👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی واحد اسید استیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی واحد اسید استیک در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

واحد اسید استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی اراک می باشد. که ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با اکسیژن د رمجاورت کاتالیست کلرید پالادیم و کلرید مس، استالدهید تولید می شود و سپس با اکسید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی آتشگیر و خطرناک لزوم تدوین دستورالعمل اجرائی برای شناسایی کنترل ، مقابله با آنها و حفاظت پرسنل در مقابل خطران ناشی از آن ها را اختصاص می نماید.

1- هدف : هدف از تدوین این دسورالعمل اجرای شنایی ومقابله با حوادث ناشی از وضعیت اضطراری است تا با اعمال آن اثرات زیست محیطی را کاهش داده با از بین ببریم و پرسمل را از خطرات ناشی از آن حفاظت نماییم.

2- محدوده کاربرد : محدوه کاربرد این دستور العمل واحد اسید استیک پتروشیمی اراک می باشد.

3- مهارت های مورد نیاز :

کلیه پرسنل شاغل در بهره برداری واحد استیک باید آموزش فرآیند واحد ایمنی و آتش نشانی را دید وبا وظایف سازمانی خود آشنایی کامل داشته باشد.

2) شرایط اضطراری:

3)پتاسیل های خطر موجود در واحد AA :

سیکل گاز برگشتی (RECLEE GAS) د رواحد استالدهید بعلت وجود

گازهای اتیلن ، اکسیژن ، استالدئید و دی اکسید کربن که ممکن است مخلوط انفجاری تشکیل داده وباعث انفجار شوند. میتواند از پتاسیل های خطرناک واحد باشند که برای جلوگیری از آتش سوزی وانفجار در بخش واکنش واحد استالدئید از آنالیزهایی استفاده شده است که غلظت اکسیژن ، اتیلن،دی اکسید کربن واستالدهید را در سیکل گاز کنترل کرده و در شرتیطی که احتمالا تشکیل مخلوط انفجاری باشد.خوراک واحد بطور اتوماتیک قطع وتوسط نیتروژن مخلوط گازهای انفجاری موجود در سیکل REACTIONواحد AA جهت سوزاندن به فلر(FLARE)واحد اسید استیک فرستاده می شود.

- در محوطه اطراف تقطیر واحد استالدئید به دلایل وجود استالدهید خالص وگازهای قابل اشتغال که درصورت بودند نشتی بایستی سریعاض نسبت به مهار آن اقدام نموده و چنان به امکان رفع نشتی مسیر نشده بایستی واحد از سرویس خارج و نسبت به رفع نشتی اقدام نمود.

مخازن میای وتانک کروی 30-TK-420 به دلیل وجود استالدئید خالص (خود به خود آتش می گیرند) که کروتون آلدئید(آتش کیر می باشد).

اسید کلریدریک واستالدهید خام و تانک های نگهداری اسید استیک هاصل TK6501.TK161.A/B یکی دیگر از پتاسیل های خطرناک واحد می باشد که بدین منظور سیستم SPRAY NAZZLE آب آتش نشانی در این قسمت تعبیه شده است که درصورت بزور خطر سیستم مذکور بطور اتوماتیک عمل نموده ومانع ازآتش گیری و ایجاد خسارت شود.

دستورالعمل های عمومی جهت جلوگیری از حوادث در واحدAA:

شرحی کاملی ا زاین دستور العمل ها که در OPERATION MANUAL واحدآورده شده است و شامل مقررات ایمنی وکالاهای لازم برای نواحی خطرناک و اقدامات پیشگیری ا زحوادث می باشد.

1-مواد سمی و خطرماک استفاده شده در واحد AA:

تعدادی از موادشیمیایی خطرناک موجود در واحد AA همراه با غرمول مولاکولی، خواص فیزیکی و شیمیایی،توصیه های ایمنی و سلامت جسمانی ،میزان سمیت وخطرات آتش سوزی وکمک های اولیه که در پیوست 2 آمده است.

ح) لیست تجهیزات سیستم های ایمنی و آتش نشانی واطفاء حریق در واحد AA : این تجهیزات که شامل چشم شورها، آب آتش نشان، کف اسپری نازلها از کربنیک، کپسوسل های خاموش کننده وسیستم آشکار کننده وهشدار دهنده است.

تمرینات ادوارمی جهت آمادگی و اکنش درشرایط اضطراری درواحد AA:

جخت آمادگی پرسنل واحد اسید استیک برای مقابله با شرایط اضطراری تمرین های دور این هر شش ماه یکبار با هماهنگی اداره ایمین وآتش نشانی و آموزش مجتمع انجام می شود.

و کلید گازهای لازم که در این دستورالعمل به ان اشاره شده است انجام می شود. وسوابق مربوط طی گزارشی کامل توسط رئیس واحد تهیه شده در واحد نگهداری می شود. باتوجه به نتایج حاصل از تمرینات انجام شده این دستورالعمل مورد بازنگری قررا گرفتند واقدامات اصلاحی لازم اعمال خواهد شئد.

هر اپراتور باید به :

1- محل ولوهای اصلی خوارک

2- محل راه های فرار داخل واحد

3- محل نزدیک ترین آلارم خطر آتش نشانی

4- محل نزدیکترین تجهیزات آتش نشانی (نظیر کپسول های آتش نشان)

5- محل دئی ایمنی وچشم وشورها

6- نزدیکترین محل وجود محلول چشم شور

شرح مختصر پروسس واحد اسید استیک

1-با اکسیداسیون مستقیم استالدئید، اسیداستیک درR-5001-2 تولید میشود(درحضو استات منگز بعنوان کاتالیست)

1-بخش واکنش:دوراکتور عمودی بوده ومجهز به سیستم آب کولینگ می باشد که راکتور دوم علاوه بر آن دارای Paeking تیز می باشد در راکتور اول استالدئید وکاتالیست حل شده در آب خوراک آن می باشد این راکتور فشار 105 بار کار می کند وراکتور دوم تحت فشار 0.5 بار کار می کند.

باید یادآوری شد که هرراکتور ایزونرمال می باشد و مقدار گرمای واکنش -224 kg/mol می باشد.

1-اسید اسیتیک درراکتوراول خام می باشد که به 7-5003 فرستاده می شود و از آنجا ازطریق پمپ به راکتوردوم فرستاده می شود.دراین راکتوراستالدئید باقیمانده در اسید خام با اکسید اسیون مجدد کاملاً به اسیدخام تبدیل می شود.

Woske gass تولید شده درR-5001 به راکتور دوم منتقل می شود. استالدئید داخل Wostegosخروجی از بالای R-5002 درمبدل E-5001 توسط آب chilld ، خنک شده وکندانس می گردد وازقسمت پایین راکتور R-5002 به داخل آن وراد می شود.و گازهای جدا شده از E-5001 بعد ازگرم شدن به مشعل ارسال می گردد.

اسیدخام تولیدی درV-5000 بمدت چهارساعت نگهداری می شود تا واکنش های باقیمانده انجام گیرد.وسپس به بخش تقطیر ارسال می شود.

بخش تقطیر :

در T-6001 که بنام Crade Clown می باشد اسید خام تا دمای مورد نظرطبقPFD گرم می شود وسپس گازهای سبک مثل Co2 وفرم آلدئید وغیره از آن جدا وبه مشعل فرستاده می شود.پائین برج فوق که اکثراً اسید خام واستات منگنز و مواد سنگنین دیگر می باشند به T-6002 به پمپ می شوند.

(pu2e Acetic Acid Coluk) بخار اسید استیک خالص از بالای برج بعداز جدا شدن ازمواد سنگین مثل استات منگنز به داخل مبدل E-6005 هدایت می شود.

تا کندانس شود و گازهای مثل co2 و استالدئید وغیره از آن حدا شوند وخود نیز بعداز عبور از مبدل E-6006 در تانک TK-6110 ذخیره شود.

مواد پائین T-6002 بعنوان Recycle catalyst به راکتور R-5001 برگشت داده می شود.حدود 50-60% موادتولید شده در بالای T-6001 که در V-6001 ذخیره می شود به V-6005 حهت جدا سازی آب از سیستم به T-6003 ارسال می شود.

قسمتی از محصول حاصل شده از بالای T-6003 در V-6003 از طریق پمپ P-6006 به واحد ET ارسال می شود.

بخش تقطیر:

در برج(Crude Column) مواد سبک از طریق گرم کردن آن طبق DFP از بالای برج خارج وبه Flare ازسال می شود.

مثل CO2 مقدار کمی AC، مثل استات وآب هستند همراه 50% اسید استیک در بالای برج بخار شده ومواد قابل کندانس بعداز عبوراز مبدل E-6002 در V-6001 جمع می شوند.

محتویات V-6001، مقداری برای ریفلاکس T-6001 ومقداری نیز به V-6005 جهت آبگیری ومواد زائد دیگر از سیستم به T-6005 هدایت می شود.

گازهای خروجی بعداز عبور از مبدل E 6003 جهت کندانس شدن مواد قابل کندانس به Flare از طریق E-5002 هدایت می شود.

استالدئید بدست آمده در E-6003 به واحد AC برگشت داده می شود.(P-6007)

محصول باقیمانده پائین برج T-6001 به T-6002 هدایت می شود.دراین برج اسید استیک خالص از بالا جدول و کاتالیست ومواد سنگین در پایین برح باقی می ماند که که از طریق پمپ به R-5001 هدایت می شود.

جهت جلوگیری ازگرفتگی این RCA از پمپ P-6003 به R-5001 از طریق یک عدد Tree way value که در زمانهای مشخص به راکتور باز و سپس می بندد.

عملیات پروسس برج T-6001 بایدخیلی دقیق رعایت وکنترل شود نکنه مهم آن کنترل water Content درداخل اسیداستیک خالص تولید جهت جلوگیری از خوردگی اسید استیک خشک شامل کمتر از 0.1 آب بشدت خطر خوردگی را افزایش می دهد.

در R-6004 وخطوط ارتباطی وغیره.

مقدار آب پائین برج T-6002مستقیماً با افزایش بخار به T-6001 ارتباط دارد.

وباکاهش بخار به E-6001 آب زیر T-6002کنترل و تنظیم خواهد شد.

در برج سوم اسید استیک شامل سبک جدا شده می باشد که می بایستی در این برج جدا شوند.

بخارات بالای برج بعد از عبور از E-6008 در V-6003جمع می شود.قسمتی برای Reflex و مقداری میز به بیرون از سایت (ft) منتقل می شود.

گازهای خروجی ازمبدل E-6008 بعد از گرم شدن به fLare ارسال می شود.

گازهای خروجی از E-6008 شامل فرمالدئید که میل به پلیمرشدن آن بیشتر است.به همین دلیل لاین مربوط به ان ژاکت شده وبا بخار گرم می شود. که بدین طریق از Plug شدن لاین جلوگیری بعمل می آید.

پایین برج T-6003 حدود AA 94% H2O 1-4% و F.A 2% اسید فرمیک باکنترل درصد آب خوردگی کاهش می یابد.

اسیداستیک خشک آب کمتر از 1% بدلیل وجود اسید فرمیک2> درآن در پمپ P-6005 ولاینهای آن خوردگی ایجاد می کند.

اسید استیک تولیدی در تست تانک نگهداری می شود وبعد از مثبت بودن نتیحه آن به واحد VA یا فاینال ارسال می شود.

گازهای خروجی از TK-6501 به T6501 جهت شستشو ارسال می شود.

در موقع تعمیرات اساسی اگر قصد تعمیرات باشد بایدتمامی پمپ ها ومبدلها و برجها ولوله ها کاملاً خالی و شتشو شوند به Drainage system بسته وبعد به واحد ET انتقال یابد.

مواد شیمیایی جمع شده در V-6301 به V-5004 برگشت داده شود.بوسیله پمپ P-6301 .

1- آب سطحی

2- تمیز کاری سایت

3- آب Flush شده از داخل لوله به بیرون

4- آب باران وغیره در داخل pit جمع می شود با توجه به نتیجه آزمایشات این آب پمپ می شود. (P.6302) برای Csw (تصفیه شود).CSW :Chomicval sewer sys water یا Raim sewer watter sys Rsw

کلیه گازهای که شرایط اتمسفر نداشته باشند بعد ا زگرن شدن به Flare هدایت می شوند.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله پیاده‌سازی و مقایسه انواع طرح‌های حذف بار زیرفرکانس آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت شکر شاهرود در سال 90 شیپ فایل بخشهای شهرستان چالدران کارآموزی در اداره مالیاتی بهترین درسنامه ریاضیات فصل اول پایه یازدهم علوم تجربی