👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه اخلاق اداری کارک

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه اخلاق اداری کارک

مشخصات « پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 48 سوالی

نوع فایل: word

همان طوری که قبلاً بیان شد، پرسشنامه استاندارد کلایک من و هنینگ (2000) برای جمع آوری داده های مربوط به تعهدات حرفه ای و منافع فردی مورد استفاده قرار گرفته که در پرسشنامه فوق از سؤال یک تا دوازده که به صورت طیف 5 مرتبه ای لیکرت امتیاز بندی شده برای اندازه گیری تعهدات حرفه ای و سؤال چهل و یک تا چهل و چهار برای اندازه گیری منافع فردی استفاده شده است. از پرسشنامه وضعیت اخلاقی فارسیث (1980) که برای گرد آوری داده های مربوط به ایدئولوژی های اخلاقی استفاده شده، سؤال سیزده تا بیست و یک برای اندازه گیری ایدئولوژی اخلاقی ایده آل گرایی و سؤال بیست و دو تا سی و یک برای اندازه-گیری ایدئولوژی اخلاقی نسبی گرایی استفاده شده است.

👇محصولات تصادفی👇

طرح نقش مدیران و مسئولیت آنها در نظارت بر عملکرد کارکنان تحقیق برنامه ریزی و مدیریت پروژه گزارش کارآموزی برق مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی مبانی نظری مفاهیم حسابداری وگزارشگری مالی ودولتی، گمرک و گزارشگری مالی درگمرکات