👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

عنوان:

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دورة دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است.

جامعة آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار که جمعاً ۶۱۰ نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل می‌شود، می‌باشد.

۴۰ نفر به عنوان نمونه آماری از بین این دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد که ۲۰ نفر پسر و ۲۰ نفر دختر می‌باشد.

آزمون ارزیابی عزت نفس آنها، پرسشنامه ۵۸ سؤالی عزت نفس کوپر اسمیت و نمره معدل ترم قبل بیانگر نمره پیشرفت تحصیلی آنهاست.

هدف از تحقیق حاضر آزمودن این فرضیه است که در بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

همچنین بین عزت نفس با جنسیت رابطه وجود دارد.

پس از اجرای آزمون و تجزیه و تحلیل آماری و برآورد نتایج زیر بدست آمد:

۱-ضریب همبستگی در پسران ۹۶/۰ و در دختران ۹۳/۰ مثبت می‌باشد و ضریب همبستگی بسیار بالایی است بنابراین فرضیه اول تأیید می‌شود و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌داری دارد.

۲-ضریب همبستگی در دختران با پسران تفاوت معنی‌داری ندارد زیرا در هر دو همبستگی خیلی بالاست بنابراین عزت نفس با جنسیت رابطه ندارد.

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم الف

تقدیر و تشکر ب

چکیده ت

فهرست مطالب ث

فهرست جدواول ح

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه ۲

بیان مسأله ۴

اهمیت و ضرورت مسأله ۵

اهداف ۶

سؤالات و فرضیه‌ها ۶

متغیرها و تعاریف عملیاتی ۷

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مبانی نظری ۹

مبانی تجربی ۱۸

مدل تحلیلی ۲۱

فصل سوم: رو‌ش‌شناسی

روش تحقیق ۲۳

جامعه آماری ۲۳

نمونه آماری ۲۳

ابزارها ۲۳

روشهای آماری ۲۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

بحث بر یافته‌ها ۳۹

محدودیت‌ها ۴۰

پیشنهادات ۴۱

منابع و مأخذ ۴۲

ضمائم

پرسشنامه ۴۳

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان مدرن با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش پایان نامه كارشناسی برق قدرت، حقوق انتقال در بازار برق بهمراه متن لاتین پایان نامه شبکه های بی سیم Wi-Fi دانلود تجقیق بسیار جامع در زمینه بافت شناسی گیاهان مبانی نظری مدیریت استراتژیک، استراتژی ها، استراتژی رقابتی، سهم بازار