👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان.........................................................................................................................................صفحه

چکیده................................................................................................................................. 1

فصل اول :کلیات............................................................................................... 2

1-1-مقدمه........................................................................................................................ 3

1-2-اهداف..................................................................................................................... 5

1- 3فرضیات..................................................................................................................... 5

فصل دوم: پیشینه نگاشته.................................................................................................. 6

2-1-مقدمه....................................................................................................................... 7

2-2-مطالعات داخلی........................................................................................................ 7

2-2-1- گردشگری.......................................................................................................... 7

2-2-2-بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گروه های مختلف جامعه................................ 13

فصل سوم: روش تحقیق.................................................................................................... 18

3-1-مقدمه....................................................................................................................... 19

3-2-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات............................................................................ 19

3-3-جامعه آماری.............................................................................................................. 19

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه................................................................................ 20

3-5-مدل مورد استفاده در این مطالعه................................................................................. 20

فصل چهارم: نتایج و بحث................................................................................................ 22

4-1- مقدمه...................................................................................................................... 23

4-2- بررسی ویژگیهای گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد.......................................... 23

4-2-1 توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب سن...................................... 23

4-2-2 توزیع گردشگران مورد مطالعه مشهد بر حسب جنسیت ........................................... 24

4-2-3 توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تحصیلات.......................... 24

4-2-4 - توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب نوع شغل.......................... 25

4-2- 5- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس استان محل سکونت........... 26

4-2-6- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب فاصله شهرستان محل

سکونت تا مشهد (کیلومتر )................................................................................................ 27

4-2-7- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تعداد افراد خانوار.............. 28

4-2- 8- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب درآمد سالانه خانوار.......... 29

4-2- 10- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس مدت اقامت.................. 30

4-2-11- توزیع گردشگران مورد مطالعه شهر مشهد بر حسب تعداد سفر به مشهد 31

4-3- بررسی اهداف گردشگران مورد مطالعه از سفر به شهر مشهد ..................................... 32

4- بررسی نحوه هزینه کرد گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد.................................. -4 32

4-5- بررسی میزان آگاهی گردشگران مورد مطالعه ازمکانهای سیاحتی و تفریحی در شهر مشهد ................................................................................................................................ 33

4-6-میزان بازدیدگردشگران مورد مطالعه از موزه ها و مکانهای تاریخی شهر مشهد............ 34

4-7- بررسی میزان بازدید گردشگران در شهر مشهد از مکانهای تفریحی و ییلاقی ............. 35

بررسی میزان رضایتمندی گردشگران مورد مطالعه از سفر به مشهد..............................-8-4 36

4-9-نتایج تخمین مدل تعداد دفعات سفر گردشگران به مشهد............................................. 37

4-10- بررسی مشکلات گردشگران مورد مطالعه در سفر به شهر مشهد............................... 41

4- 11-بررسی پیشنهادات گردشگران مورد مطالعه جهت بهبود وضعیت گردشگری در شهر مشهد.......................................................................................................................... ........ 42

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات........................................................................................... 46

5-1-مقدمه.................................................................................................. 47

5-2- نتایج.................................................................................................... 47

5-3-پیشنهادات.................................................................................................................. 48

پرسشنامه.............................................................................................................................. 52

منابع..................................................................................................................................... 57

👇محصولات تصادفی👇

سیستم نگهداری و تعمیرات (نت ) دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان شبکه و ارتباطات از راه دور آئین كار تهیه پسته از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی گزارش کاراموزی یک ساختمان بتنی در مرحله ارماتور بندی و بتن ریزی اسکلت دانلودکارآموزی ساختمان