actual

فایلهای نمونه طراحی وب با ASP بخش 3

فایل حاوی نمونه فایلهای طراحی وب با فریم وورک ASP میباشد که در بخش در احتیار دوستان قرار داده می شود.بخش دوم:StoringDataInViewStateUsingViewStateViewStateViewerOnlineCatalogOutputCachingDemoUsingResourcesفایل حاوی نمونه فایلهای طراحی وب با فریم وورک ASP میباشد که در بخش در احتیار دوستان قرار داده می

نمونه آزمون ویسکانسین WCST

نمونه آزمون ویسکانسین WCST همراه با شرح و تفسیرمشخصات « نمونه آزمون ویسکانسین WCST همراه با شرح و تفسیر»نمونه کارت: دارد شرح و تفسیر: دارد نوع فایل: wordکارکردهای اجرایی اصطلاحی است که تمامی فرآیندهای شناختی پیچیده راکه در انجام تکالیف هدف مدار دشوار یا جدید ضروری هستند در خود جای می دهد